ОБРАЗОВАНИЕ

ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Rear view of class raising hands

Под поимот вреднување, во контекст на нашето интересирање, го означуваме интересирањето насочено кон што пообјективно, попрецизно и понепристрасно мерење и утврдување на воспитно-образовното работење на наставниците и училиштето во целост врз база на претходно точно определени критериуми (стандарди и критериуми), со помош на адекватни инструменти и постапки. Составен дел на овој процес е и проценката (просудување, евалвација) на добиените резултати за да се утврди степенот и квалитетот на реализацијата на образованието и на воспитните цели и задачи поставени пред наставниците и училиштето.

Како организирана дејност од посебен општествен интерес и значење наставата има основна задача да реализира определени општествени барања, па затоа, како и секоја организирана општествено корисна работа, подлежи на општествено проценување и вреднување.

Вреднувањето на воспитно-образовниот процес, односно работењето на училиштето е процес кој постои од кога постојат и училиштата, нормално, начинот и формата подлежеле на промени. Оние кои го основале училиштето се интересирале и сакале да имаат континуирано информации како функционира односно работи училиштето и тоа во сите подрачја во кои тоа делувало. Јавното вреднување на училиштето произлегува и од таму што училиштето како институција има важна улога во воспитувањето и образувањето на нови генерации кои се двигател на целокупното општествено човеково живеење. При вреднувањето секогаш се земаат предвид основните подрачја на целокупниот воспитно-образовен процес. Според ова со сигурност може да се каже дека вреднувањето е иманентно на воспитно-образовната работа како таква. Кога станува збор за вреднувањето на училиштето, се расправа за суштинските прашања поврзани со воспитно-образовната дејност.

Начинот, односно системот на вреднување на функционирањето на училиштето зависи од низа фактори. Под нивно влијание тој систем е подлежен на промени и модификации. Секое општество во согласност со своите потреби и можности се труди да изгради сопствен систем на воспитание и образование, согласно тоа и свој систем на вреднување на воспитно-образовниот процес. При спроведувањето на овој битен процес посебно внимание треба да се обрне на: непосредните цели и задачи на вреднувањето, предметот и содржината на вреднување,  методологијата на вреднување, начинот на кој се користат добиените резултати од вреднувањето на работата од училиштето во подобрување на воспитно-образовниот процес, понатамошното развивање концепција за успешно функционирање на училиштето.

Опсервирањето и вреднувањето на воспитно-образовниот процес може да биде и лонгитудинално. Така ќе се согледа и напредувањето на учениците и развитокот на нивната личност, нивните карактеристики, различните активности што ги пројавуваат. Може да се вреднуваат и резултатите што ги постигнуваат учениците во однос на наставните средства што се користат во наставата.

Ј.Б.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: