ОБРАЗОВАНИЕ

Индикатори за следење на детето при неговиот упис во прво одделение (Алатка)

Дадените индикатори претставуваат своевиден инструмент за следењето на постапките и однесувањето на детето при неговиот упис во прво одделение. Овој инструмент е поделен во неколку подрачја, а секое подрачје содржи индикатори. Во однос на индикаторите претставникот од Комисијата за упис на првачиња (обично тоа е училишниот педагог/психолог) ги бележи реакциите на детето на тој начин што во однос на секој индикатор бележи позитивен или негативен одговор и истовремено во однос на одговорот изнесува одредена забелешка.

 1. Поле „Слобода на движење“
 • Слободно се движи низ просторијата
 • Детето не се двои од родителите
 • Повремено оди кај родителите
 • Цело време седи на страна
 • Не сака воопшто да седи во просторијата

2. Поле „Однесување кон другите деца“

 • Приоѓа кон другите деца
 • Разговара со останатите деца
 • Им ги зема играчките, материјалите, нагледните средства
 • Им подава играчки, материјали, нагледни средства
 • Сака да игра заедно со другите деца
 • Сака да игра сам/а

3. Поле „Однесување кон дидактичките средства“

 • Само ги допира и разгледува
 • Ги користи со внимание
 • Ги фрла и не внимава на нив
 • Има желба да прави нешто со нив
 • Не прави ништо со нив/ не покажува никаков интерес

меце

4.Поле „Однесување кон родителот“

 • Не се двои од родителите
 • Не бара поддршка од родителите
 • Бара во активностите да му се придружат и родителите
 • При давањето одгвори бара помош од родителите
 • Од родителите бара одобрување при изнесувањето на одговорот
 • Не бара помош од родителите дури и тогаш кога тие му се обраќаат

5. Поле „Однесување кон непознати“

 • Слободно комуницира со непознати
 • Се срами од непознати
 • Не сака да комуницира со непознати
 • Ги исполнува задачите кои му се доверени од непознато лице
 • Не ги исполнува задачите кои му се доверени од непознато лице
 • Само може да води разговор со непознато лице

6. Поле „Однесување на родителите кон детето“

 • Постојано го набљудуваат и го следат детето
 • Повремено го следат детето
 • Постојано го поттикнуваат
 • Повремено го поттикнуваат
 • Му сугерираат одговори
 • Се вклучуваат со дополнувања на одговорите кои ги дава детето
 • Му ги негираат одговорите
 • Кога процениле дека има потреба му помагаат на детето
 • Не му помагаат на детето кога за тоа има потреба

1st-day-of-1st-grade

7. Поле „Говор“

 • Манифестира правилен изговор на сите гласови
 • Пелтечи
 • Правилно и целосно склопува реченица
 • Користи малку зборови при давање одговор
 • Како одговор користи само „Да“ и „Не“
 • Детето има сиромашен речник
 • Не го познава јазикот на кој треба да ја следи наставата
 • Делумно го познава јазикот на кој треба да ја следи наставата

8. Подрачје „Прашања наменети за детето“

 • Како се викаш?
 • Кога ти е роденденот?
 • Колку години имаш?
 • Дали имаш брат или сестра?
 • Како се вика братот, односно сестрата?
 • Кој е поголем ти или твојот брат/сестра?
 • Каде живееш/ дали ја знаеш адресата каде живееш?
 • Како се викаат твоите другари/ки?
 • Која ти е најомилена игра?
 • Што сакаш најмногу да гледаш на телевизија?
 • Дали и колку играш на компјутер/таблет/мобилен телефон?
 • Како го поминуваш денот?
 • Дали имаш баба и дедо?
 • Каде живеат тие?
 • Дали некогаш си патувал со воз или авион / дали би сакал / зошто?
 • Каде сакаш да одиш на летен одмор?
 • Каде најмногу патуваш?
 • Дали сакаш да одиш на училиште / Зошто?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: