ОБРАЗОВАНИЕ

Репродуктивен наставник & Креативен наставник

Новите текови на денешното општественото живеење налагаат училиштата да функционираат како компании меѓу кои постои конкуренција и борба за привлекување на секој ученик (ова посебно е карактеристично за средните училишта). Од тие причини секое училиште доколку сака да држи до себе во создавањето реноме и рејтинг на квалитетно училиште во своите редови треба да има пред сѐ и над сѐ квалитетен и стручен наставен кадар отворен за доживотно учење и следење на новитетите во сите сфери на човековото живеење, наставен кадар со широк распон на интерес и амбиција, наставен кадар кој ќе е способен и креативен.

Во табелата што следи претставени се два вида на наставника, репродуктивен и креативен. Доколку сакате да бидете иновативно, креативно и посакувано училиште, што мислите, кој вид на наставници треба да го сочинуваат вашиот училишен колектив…

Репро

Ј.Б.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: