ОБРАЗОВАНИЕ

Комуникација и соработка со семејството и заедницата (Наставник – советник)

Наставникот – советник е познат  во пошироката општествена заедница како некој кој придонесува за градење партнерство и општествена одговорност меѓу училиштето и локалната заедница, на тој начин што ги анимира различните субјекти во заедницата да се вклучат во работата на училиштето и да придонесат за постигањата на учениците, од една страна, а од друга страна, ги промовира постигањата на училиштето и заедничките активности на училиштето со локалната заедница. Користејќи ги вештините за комуникација, но знаејќи ги карактеристиките и потребите на различните субјекти со кои комуницира, наставникот – советник успева да создаде цврсти врски меѓу училиштето и субјектите од локалната заедница кои го препознаваат училиштето како „наше“ училиште, а наставниците и учениците се грижат за „нашата“ месна заедница и нејзините жители.

Покрај тоа , тој е првенствено пример на наставник кој знае во секоја ситуација соодветно да реагира: во наставата и надвор од неа, во комуникација со учениците, родителите и колегите, но и во комуникација со членовите на пошироката општествена заедница.

Потподрачје: Соработка со семејствата и локалната заедница

КОМПЕТЕНЦИЈА
1.    Гради партнерства на училиштето со локалната заедница за општествена одговорност.

Примери на професионална практика

–       Иницира и организира проекти со локалната заедница и семејството за подобрување на постигањата на учениците и животот во заедницата.

–       Гради стратегии и ја промовира работата на училиштето и постигањата на учениците во пошироката заедница.

–       Остварува партнерство на училиштето со локалните компании и пошироко1.

Извор: Основни професионални компетенции и стандарди за наставниците

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: