ОБРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНИК ЗА РЕФЛЕКСИЈА ПО МЕСЕЦИ ЗА НАСТАВНИЦИ ПРИПРАВНИЦИ

МЕСЕЦ:

Водењето на овој дневник ќе послужи да имате увид во врска со достигнувањата и потребите поврзани како наставник приправник.

Важни случувања за мене беа…..

 

Од тие случувања научив….

 

Согледав дека морам да знам повеќе за…

 

Најмногу се гордеам со постигнувањето….

 

Моите ученици….

 

Задоволен/а сум од…

 

Во моментов знам дека можам да одговорам на барањата поврзани со…

 

Забележав дека успешно можам да….

 

Во врска со расположливото време можам….

 

Со оглед на она знаење што досега го имам стекнато би сменил/а….

 

Како резултат на програмата за јазична писменост моите ученици можат да….

 

Најзначајно нешто што го научив месецов е…..
Љубопитен/а сум во врска со….

 

Задоволен/а сум кога…

 

До крај на (полгодието, годината) сакам да се оспособам за….

 

Кога е во прашање моето одделение во програмата за јазична писменост би…

 

Што се однесува до соработката со колегите би сакал/а да работам со….во врска со….

 

Стратегии, методи и техники на работа кои сакам успешно да ги совладам се….

 

Кога размислувам за работата во училница би сакал/а….

 

Најмногу месецов ми се допадна часот кога…

 

Во однос на расположливото време за работа забележав…

 

До крајот на годината ќе бидам способен/а за…

 

Ј.Б.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: