ОБРАЗОВАНИЕ

Развојни карактеристики на децата од 14 години

Децата низ својот живот секојдневно ќе се среќаваат со најразлични промени кои може да бидат од: научен, технолошки, социјален, политички и индустриски карактер. Денес на светско ниво се среќаваме со најразлични секојдневни промени кои влијаат на квалитетот на живот, од тие причини истите го поттикнуваат човекот, во случајов децата, на доживотно учење, секако, доколку сакаат да се во тек со новите светски трендови и да бидат конкурентни како индивидуи во општествениот живот. Воспитно-образовната методологија треба да се води од ставовите, вештините и знаењата на децата согласно потребите кои ги диктира новиот современ живот.

Когнитивни развојни карактеристики

 • Добро им оди учењето во групи
 • Се трудат да бидат искрени во однос на грешките кои ги направиле
 • Брзо го губат интересот и им станува здодевно
 • Се интересираат за технолошкиот развиток и како функционираат нештата

Социјални развојни карактеристики

 • Видливи се карактеристики на возрасна личност
 • Се срами од нивните родители, го критикува облекувањето, навиките, идеите и пријателите на неговите родители
 • Презема активности кои не може реално да ги исполни во еден ден
 • Не ги прифаќа советите на возрасните, се наоѓа во фаза „јас сè знам“

Јазични развојни карактеристики

 • Се интересира за значењето на зборовите
 • Му се зголемува фондот на зборови
 • Се вклучува во групни дебати/разговори

Физички развојни карактеристики

 • Зголемен интерес за спротивниот пол
 • Зголемена потреба за физичка активност
 • Лесно можат да потпаднат под влијание на различни пороци (дрога, алхохол, цигари и др.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: