ОБРАЗОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТИ И ПОСТАПКИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Постојат различни инструменти и постапки кои може да ги користат наставниците за проверка на стекнатите знаења од страна на учениците. Зависно од она што сака наставникот да провери и вреднува постојат различни постапки и инструменти. Користењето на различни инструменти и постапки за вреднување на постигнувањата на учениците на наставниците им помага да имаат избор во однос на пристапот согласно природата на она што треба да се следи и вреднува, а исто така може да се земат предвид и индивидуалните карактеристики и способности на ученикот.

Следуваат одредени инструменти и постапки за следење и вреднување на постигнувањата на учениците:

 • уснен или пишан тест во кој се содржани прашања на кои треба да се дадат одговори;
 • тест во пишана или електронска верзија со повеќечлен избор на понудени одговори;
 • тест на кој треба да се дадат кратки одговори;
 • активност каде треба да се поврзе тврдењето со одговорот;
 • есеј или прашања на кои треба да се понудат одговори конципирани на слободна идеја и изразување;
 • практичен тест (експеримент);
 • тест за проверка на стекнатите вештини;
 • изработка на предмет или производ;
 • сценарио за претстава со однапред определени улоги;
 • постигнувања на учениците манифестирани прегу играње улоги и симулација;
 • изнаоѓање решение на проблеми од реалниот живот преку изработка на проект, проверката се заснова на функционалноста на процесот и добиените резултати;
 • интервју;
 • усни одговори;
 • презентација и објаснување на резултатите;
 • опсервација на практичната работа и задачи за време на практичните активности;
 • изготвување портфолио во кое се содржани докази поврзани со знаењата и компетенциите на учениците.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: