ОБРАЗОВАНИЕ

СТИЛОВИ НА УЧЕЊЕ СО ЕФИКАСНИ ИСХОДИ – според David Kolb

Секој човек има сопствен стил на учење преку кој ги прима информациите и истите ги учи. Тој стил е како неговиот личен потпис, за ниту еден стил не може да се каже дека е подобар од друг бидејќи секој има свои специфики и карактеристики кои му одговараат на онаа личност која го применува. Во сите групи и заедници без разлика дали тие се верски, академски, етнички итн., постојат различни стилови на учење. Како наставници обично сме насочени наставниот материјал да го предаваме на начин, односно стил кој нам ни е близок, но треба да ги имаме предвиди сите ученици и начинот, односно стилот на кој тие учат, а истовремено и примената на различни наставни методи, форми и техники на работа преку кои поучувањето е постимулативно и подинамично за учениците.

Во текстот што следи ќе бидат претставени четирите стила на учење според David Kolb.

АКТИВИСТИ

Успешно учат преку: Не се успешни доколку:
нови искуства и проблеми се ставени во пасивна улога
кратки, интензивни и драматични ситуации самостојно треба да работат
динамична разновидност долготрајно повторуваат исти постапки
тешки предизвици имаат конкретни напатствија за работа
ситуации кога се во центарот на вниманието не смеат да погрешат
групна работа
обиди

МИСЛИТЕЛИ

Успешно учат доколку: Не се успешни доколку:
се по страна, набљудуваат и размислуваат се во центарот на настанот
имаат доволно време за подготовка мора бргу да делуваат
може да се впуштат во потрага по информации имаат малку време за подготовка
доклку имаат детални анализи и објаснувања имаат строги и конкретни упатства за работа
самостојно одлучуваат без дадени рокови  

ТЕОРЕТИЧАРИ

Успешно учат доколку: Не се успешни доколку:
имаат време за креирање врски меѓу информациите треба бргу да делуваат
може да анализираат и потпрашуваат немаат строга насока на делување
видат јасна и конкретна цел не гледаат прилика за личен развој
информациите им го привлечат вниманието работат на трик-тестови
изворот на информации е авторитет  

 

ПРАГМАТИЧАРИ

Успешно учат доколку: Не се успешни доколку:
видат јасна врска меѓу активноста и резултатот не можат да ја видат практичната цел
имаат примероци или модели наставникот теоретизира, а не демонстрира
имаат прилика да работат со експерт немаат јасни и конкретни напатствија
непосредно може да го применат наученото имаат впечаток дека само се теоретизира
можат да научат нешто конкретно и корисно немаат доверба во наставните техники

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: