Teachers - Наставници

ОСОБИНИ КОИ ГО КРАСАТ ДОБРИОТ НАСТАВНИК (според учениците и според наставниците)

Што велат учениците за наставниците?! Тие како посакувани особини кај своите наставници најчесто ги наведуваат:

 • пријателски однос, љубезност, пристојност;
 • подеднакво да се однесуваат кон сите ученици, објективно да оценуваат, да ги почитува своите ученици;
 • да имаат доверба во учениците;
 • да бидат доследени во однесувањето;
 • да соработуваат;
 • да бидат трпеливи;
 • да бидат толерантни;
 • да имаат различни интересирања;
 • да имаат изградено соодветна смисла за хумор;
 • да ги разбираат проблемите на учениците;
 • во секое време да се подготвени да помогнат;
 • на учениците им даваат поголема слобода во однос на самостојното одржување на редот и дисциплината во училиштето;
 • да имаат добро познавање во однос на предметот кој го предаваат, да бидат добри и интересн предавачи, наставните содржини да ги реализираат јасно и интерсно;
 • да знаат да ги мотивираат учениците за работа.

Што велат наставниците?! Наставниците ги наведуваат следните особини кои треба да ги красат наставниците – (наставниците кажуваат за наставниците):

 • да бидат заинтересирани, мотивирани;
 • да ја сакаат својата работа и кон истата да имаат сериозен и одгворен пристап;
 • да оценуваат реално, објективно и континуирано;
 • добро да предаваат, што подразбира употреба на различни форми, методи и техники на работа;
 • подеднакво да ги активираат сите ученици и последователно да го поврзуваат наставниот материјал кој го предаваат;
 • континуирано стручно да се надоградуваат;
 • да имаат адекватен пристап кон учениците што подразбира да ги уважуваат како личности, да ги сакаат и да ги увежуваат разликите меѓу нив;
 • да имаат соодветна комуникација со учениците;
 • да имаат пријатен физички изглед и соодветно да се облекуваат;
 • да соработуваат со колегите, а исто така да соработуваат и со стручните соработници, училишната управа, техничкиот персонал и родителите.

Наведените особини се сублимирани од повеќе истражувања и наведени се посакуваните особини од страна на учениците и наставниците кои најчесто се повторувале. Исто вакво истражување може да направите и вие на ниво на училиште, каде ќе утврдите кои особини учениците од вашето училиште сакаат да ги имаат нивните наставници и кои особини сакаат да ги имаат наставниците, нивните колеги, поточно кои особини се посакувани за целокупниот наставнички колектив од училиштето.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.