ОБРАЗОВАНИЕ

ОСОБИНИ КОИ ГО КРАСАТ ДОБРИОТ НАСТАВНИК (според учениците и според наставниците)

Што велат учениците за наставниците?! Тие како посакувани особини кај своите наставници најчесто ги наведуваат:

 • пријателски однос, љубезност, пристојност;
 • подеднакво да се однесуваат кон сите ученици, објективно да оценуваат, да ги почитува своите ученици;
 • да имаат доверба во учениците;
 • да бидат доследени во однесувањето;
 • да соработуваат;
 • да бидат трпеливи;
 • да бидат толерантни;
 • да имаат различни интересирања;
 • да имаат изградено соодветна смисла за хумор;
 • да ги разбираат проблемите на учениците;
 • во секое време да се подготвени да помогнат;
 • на учениците им даваат поголема слобода во однос на самостојното одржување на редот и дисциплината во училиштето;
 • да имаат добро познавање во однос на предметот кој го предаваат, да бидат добри и интересн предавачи, наставните содржини да ги реализираат јасно и интерсно;
 • да знаат да ги мотивираат учениците за работа.

Што велат наставниците?! Наставниците ги наведуваат следните особини кои треба да ги красат наставниците – (наставниците кажуваат за наставниците):

 • да бидат заинтересирани, мотивирани;
 • да ја сакаат својата работа и кон истата да имаат сериозен и одгворен пристап;
 • да оценуваат реално, објективно и континуирано;
 • добро да предаваат, што подразбира употреба на различни форми, методи и техники на работа;
 • подеднакво да ги активираат сите ученици и последователно да го поврзуваат наставниот материјал кој го предаваат;
 • континуирано стручно да се надоградуваат;
 • да имаат адекватен пристап кон учениците што подразбира да ги уважуваат како личности, да ги сакаат и да ги увежуваат разликите меѓу нив;
 • да имаат соодветна комуникација со учениците;
 • да имаат пријатен физички изглед и соодветно да се облекуваат;
 • да соработуваат со колегите, а исто така да соработуваат и со стручните соработници, училишната управа, техничкиот персонал и родителите.

Наведените особини се сублимирани од повеќе истражувања и наведени се посакуваните особини од страна на учениците и наставниците кои најчесто се повторувале. Исто вакво истражување може да направите и вие на ниво на училиште, каде ќе утврдите кои особини учениците од вашето училиште сакаат да ги имаат нивните наставници и кои особини сакаат да ги имаат наставниците, нивните колеги, поточно кои особини се посакувани за целокупниот наставнички колектив од училиштето.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: