ОБРАЗОВАНИЕ

ДИСЦИПЛИНАТА И КАЗНАТА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

Многу често во воспитно-образовниот процес за дисциплината и казната се смета дека тесно поврзани, односно дека имаат причинско последична врска. За да нештата бидат појасни во еден табеларен приказ ќе биде претставено што е дисциплина, а што е казна.

 

ДИСЦИПЛИНАТА е:

 

 

КАЗНАТА е:
Давање позитивни алтернативи на учениците.

 

Кажување на учениците што НЕ треба да се прави
Давање признание и награда за вложениот труд за доброто однесување

 

Груба реакција во однос на непримерното однесување.
Почитување на правилата од страна на учениците затоа што за истите се водело заедничка расправа и се донел заеднички договор

 

Почитување на правилата затоа што учениците се заплашени и се упатуваат закани истите да се почитуваат
Доследно и силно водење Наметната контрола, исмејување, понижување

 

Позитивна, насочена кон почитување на ученикот

 

Негативна, не го почитува ученикот
Физички и вербално ненасилна

 

Физички и вербално насилна и агресивна
Логички последици кои произлегуваат од непримерното однесување

 

Последици кои не се поврзани со непримерното однесување
Кога учениците ќе го исправат погрешно направеното Кога учениците се казнети без да им се даде прилика да ја исправат направената грешка

 

Разбирање на индивидуалните способности, потреби, состојби и развојни стадиуми

 

Непримерна во однос на развојот на ученикот; индивидуалните способности и потреби не се земени предвид
Поучување на учениците на самодисциплина

 

Поучување на учениците на примерно однесување само кога се набљудувани
Користење на грешките како можност за учење Учениците се тераат да почитуваат нелогични правила затоа што „јас така велам“

 

Насочена кон ученичкото примерно однесување, „ученику твоето однесување не е добро“ Критизирање на ученикот, а не на неговото однесување „не си во право – глуп си“

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: