ОБРАЗОВАНИЕ

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СОВРЕМЕНИОТ НАСТАВНИК

Образованието и воспитанието на учениците е на прво место за наставниците. Современиот наставник секогаш се држи достоинствено и многу му е важен неговиот интегритет. Тој одлично го познава наставниот предмет кој го предава и се труди постојано да биде во чекор со новитетите во однос на неговиот предмет и воопшто со сите новини во воспитно-образовниот процес. Праведен е и гради позитивни односи со учениците, родителите и колегите.

Современиот наставник…

 • Поставува барања, а од учениците има очекувања кои инспирираат, мотивираат и кои претставуваат предизвик за нив

 • обезбедува сигурно опкружување кое поттикнувачки влија врз учениците засновано на меѓусебно почитување;
 • поставува јасни цели и заедно со учениците се труди истите да станат достижни и остварливи;
 • секогаш демонстрира позитивни вредности и однесувања, кои бара да бидат манифестирани и од учениците.
 • Тежнее кон напредок и добри резултати од учениците

 • се смета за одговорен за постигнувањата на учениците, нивниот напредок и резултати;
 • свесен е за способностите на учениците и нивните претходни знаења и согласно тоа ја планира наставата;
 • ги насочува учениците позитивно да размислуваат во однос на постигнатиот успех и идните потреби;
 • знае и применува современи методи, техники и форми на работа со чија помош ги реализира новите наставни содржини, вежби и повторувања;
 • ги поттикнува учениците кон сопствената работа и учење да се однесува одговорно.
 • Манифестира добир познавања на материјалот поврзан со наставниот предмет

 • има добро познавање во однос на наставната програма поврзана со предметот и наставните содржини;
 • ги следи сите новитети поврзани со наставниот предмет кој го предава;
 • предавањата му се јасни, користи литературен јазик и изрази согласно возраста на учениците;
 • Доборо го планира и реализира наставниот материјал

 • ефикасно го користи расположливото време предвидено за еден наставен час;
 • го истакнува значењето на учењето и ги поттикнува учениците за усвојување нови знаења;
 • задава домашни задачи, посочува дополнителни извори за проширување на знаењата и стекнување нови знаења;
 • системски приоѓа кон целиот наставен процес;
 • се труди наставните содржини да ги направи подостапни и поинтересни за учење;
 • Наставата ја прилагодува согласно можностите на секој ученик

 • има ефикасен и одговорен пристап во однос на работењето со сите ученици;
 • знае да ги детектира потенцијалните проблеми во однос на материјата која ја предава и истите ги прилагодува на поедноставен и подостапен начин;
 • има претстава за физичкиот, социјалниот и општествениот развој на сите деца и знае да се прилагоди согласно потребите на учениците;
 • има јасна претстава за децата со посебни потреби (кои имаат потешкотии во учењето по разни основи и учениците кои покажуваат натпросечни знаења) и согласно нивните потреби ја креира наставата.
 • Вреднува согласно стандарди и критериуми

 • оценува согласно законските одредби, критериуми и стандарди;
 • знае што е дијагностичко, формативно, и сумативно оценување и адекватно ги користи;
 • планира, изготвува и користи инструменти за следење и вреднување на постигнувањата на учениците;
 • на учениците во однос на нивното напредување и постигнувања им дава навремени повратни информации.
 • Внимава на севкупното однесување со цел да се создаде пријатна клима за учење

 • согласно законските и подзаконските акти поврзани со воспитно-образовниот процес креира правила кои промовираат добро и прифатливо однесување;
 • има големи очекувања од учениците во однос на нивното однесување;
 • успешно го води одделението користејќи соодветен пристап согласно потребите на учениците;
 • одржува добри односи со учениците истовремено им е пример за добро однесување.
 • Успешно ги извршува општите работи поврзани со неговата работа

 • дава позитивен допринос во однос на севкупниот училишен живот;
 • развива ефикасен и професионален однос со колегите заснован на меѓусебна помош, меѓусебно разбирање и толеранција;
 • ефикасно ги користи расположливите ресурси;
 • сака континуирано стручно да се надоградува;
 • остварува редовни и индивидуални средби со родителите во однос на постигнувањата на учениците во сите сфери од воспитно-образовниот процес.

Ј.Б.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: