ОБРАЗОВАНИЕ

Пример за развојот на еден наставник

ПОЧЕТНИК

 

СО МАЛО ИСКУСТВО

 

СО ГОЛЕМО ИСКУСТВО

 

– Стекнува идентитет на наставник.

– Училницата ја гледа низ очи на наставник, а не како ученик.

– Сфаќа дека наставните предмети се повеќе од факти и правила, а поучувањето е сложена и неодредена активност.

– Постојат мноштво контекстуализации на поучувањето кои можеби не ги искусил како ученик.

– Сфаќа дека силната желба да го контролира однесувањето на учениците не е добра идеја.

– НЕ ВООЧУВА

 

– Учењето го гледа преку очите на учениците.

– Прави систематски осврт кон својата пракса.

– Соработката и поддршката од колегите станува дел од секојдневната пракса.

– Ја разбира специфичноста на учењето, наместо да се фокусира на атрибутите на ученикот.

– Развива чувство на сопствена способност и компетенција за справување со противречни цели.

– ВООЧУВА

 

– Способен е да ја идентификува суштината од наставните содржини и соодветно да ја презентира.

– Учењето го води систематски преку интеракции во училницата без контролирање на учениците.

– Ги води активностите за учење на значаен начин и дава повратна информација за учењето, гради позитивни идентитети.

– Знае да им помогне на учениците да научат да се контролираат себе си.

– Ефективно влијание врз позитивните исходи на учениците.

– МЕНУВА

Обука: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: