ОБРАЗОВАНИЕ

Совети за добра инклузивна пракса

  1. Прилагодете ја наставата на сите ученици

Учениците учат на различни начини. Според тоа, важно е да се развијат вештините за учење на различни начини. Со користење на неколку различни пристапи кон истиот материјал, во рамките на истата лекција или активност, информациите можат да станат поинтересни и видливи за поголем број ученици.

2. Афирмирајте го идентитетот на учениците

Градењето доверба и афирмирањето на идентитетот на учениците го поддржува нивното учење. Учениците кои се интересираат за себе и за другите луѓе и се љубопитни за светот околу нив полесно ќе научат да бидат сочувствителни и ќе имаат разбирање за луѓето кои се различни од нив. Ќе постои помала веројатност да имаат негативни чувства за другите, ако се задоволни со . и со оние кои се различни.

3. Спречете ги предрасудите

Најдобар начин за наставникот да одговори на предрасудните стереотипи и да ги спречи да ескалираат во чувства на предрасуди и двојни пораки е да се создаде свест. Ова може да се постигне преку дискусија за стереотипите на учениците во големи и мали групи. Оваа тема може да биде чувствителна и за одделението и за наставникот. Важно е да се зборува за сите теми што ги раскажуваат учениците.

4. Промовирање социјална правда

Учениците најдобро судат што е или не е фер. Разговарајте со учениците за прашања на правичност, и за правдата или неправдата во однос на еднаквоста за сите.

5. Избор на соодветни материјали

Важно е да се изберат соодветни материјали кои даваат точни претстави за различноста. Книгите, списанијата, филмовите, веб-медиумите и материјалите може да бидат водичи за однесување и идеи, но исто така имаат потенцијал да продолжат некои стереотипи. Прочитајте ги сите материјали што планирате да ги користите со учениците и одлучете дали промовираат позитивна и соодветна слика за луѓето и темите.

6. Прилагодување и интеграција на часовите соодветно

Важно е наставниците да бидат флексибилни во прилагодувањето на сите содржини. Понекогаш, најзначајните моменти не се претходно испланирани и ниту запишани. Често претходно планираните содржини се добра појдовна точка за дијалози или критичко размислување.

Обука: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: