ОБРАЗОВАНИЕ

Разлики помеѓу наставно планирање, диференцијација во наставата и ИОП

Наставно планирање

Наставното планирање е подготвено од наставникот. Покажува како наставникот ќе го реализира часот и кои ресурси ќе ги искористи при тоа. Планирањето кое не ги зема предвид разликите помеѓу учениците нема да биде корисно за сите ученици во одделението. Затоа, добриот наставник го подготвува осигурувајќи се дека сите ученици во одделението ќе учествуваат во процесот на учење.

 

Диференцијација

 

Диференцираната настава се однесува на низа стратегии и техники на реализација на наставните содржини, кои ги користат наставниците во поучувањето на различни ученици. Диференцираната настава е дел од процесот на планирање на часот и е создадена за излегување во пресрет на различните потреби и стилови на учење на сите ученици.

 

ИОП

 

Кога некој ученик има потешкотии да ги постигне очекувањата од учењето и покрај доброто поучување и диференцирање од страна на наставникот, тогаш за него се изготвува ИОП. За овие ученици честопати се вели дека имаат посебни образовни потреби. Па оттука, планираната настава и диференцијацијата се наменети за сите ученици во одделението, како дел од добрите практики на предавање, додека пак ИОП се изготвува за одреден ученик за кој е утврдено дека има посебни образовни потреби. За изговување и примеа на ИОП тебада се ма дозоа од родителот

Обука: Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: