School - Училиште

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.)

Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки е правилно да се зборува за дисциплина во смисла на самоконтрола на ученикот, што всушност е претпоставка за заедничка работа во училницата, групата или парот ученици (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.)

Дисциплината се реализира во училишна клима каде владее слобода на изразување. Во клима каде може слободно да се изнесат и бранат сопствените ставови и видувања од страна на ученикот и од страна на наставникот. Под поимот дисциплина не треба да се подразбира потполна тишина во училиштето, слепо почитување и безусловна послушност, под дисциплина треба да се подразбира почитување на заеднички донесени правила, конструктивен разговор и расправа, почитување на училишната хиерархија и сл. Под дисциплина исто така се подразбира работа на групата и поединецот под одредени услови.

Што е важно да се има на ум во однос на дисциплината

  • За постигнување на неопходниот ред за работа поважно е умеењето за делотворно подучување, отколку односот на наставникот кон непослушноста на ученикот.
  • Доколку наставните активности се добро испланираи и подготвени и доколку реализацијата на наставната содржина го поттикнува и го поддржува вниманието на учениците, интересот и соработката, тогаш ќе се воспостави потребниот ред.
  • Соодветното подучување е темел за воспоставување дисциплина.
  • Погрешно е доколку на дисциплината се гледа од аспект како нешто кое ќе служи за решавање на неуспесите на учениците одвоено од наставничкото подучување.
  • Уште поголема грешка е доколку се сака да се воведе дисциплина врз база на доминација. Нема да се постигне бараната дисциплина и посакуваното однесување доколку се втерува страв „во коски“ како стратегија за минимизирање или отстранување на непослушноста.
Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.