ОБРАЗОВАНИЕ

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.)

Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки е правилно да се зборува за дисциплина во смисла на самоконтрола на ученикот, што всушност е претпоставка за заедничка работа во училницата, групата или парот ученици (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.)

Дисциплината се реализира во училишна клима каде владее слобода на изразување. Во клима каде може слободно да се изнесат и бранат сопствените ставови и видувања од страна на ученикот и од страна на наставникот. Под поимот дисциплина не треба да се подразбира потполна тишина во училиштето, слепо почитување и безусловна послушност, под дисциплина треба да се подразбира почитување на заеднички донесени правила, конструктивен разговор и расправа, почитување на училишната хиерархија и сл. Под дисциплина исто така се подразбира работа на групата и поединецот под одредени услови.

Што е важно да се има на ум во однос на дисциплината

  • За постигнување на неопходниот ред за работа поважно е умеењето за делотворно подучување, отколку односот на наставникот кон непослушноста на ученикот.
  • Доколку наставните активности се добро испланираи и подготвени и доколку реализацијата на наставната содржина го поттикнува и го поддржува вниманието на учениците, интересот и соработката, тогаш ќе се воспостави потребниот ред.
  • Соодветното подучување е темел за воспоставување дисциплина.
  • Погрешно е доколку на дисциплината се гледа од аспект како нешто кое ќе служи за решавање на неуспесите на учениците одвоено од наставничкото подучување.
  • Уште поголема грешка е доколку се сака да се воведе дисциплина врз база на доминација. Нема да се постигне бараната дисциплина и посакуваното однесување доколку се втерува страв „во коски“ како стратегија за минимизирање или отстранување на непослушноста.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: