ОБРАЗОВАНИЕ

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив.

 1. Планирање и подготовка на наставата
 2. Организација и дисциплина во паралелката
 3. Стил на предавање манифестиран од наставникот
 4. Однос на наставникот кон учениците
 5. Ниво и квалитет на знаење манифестирани од учениците
 6. Трајност на усвоеното знаење

 

 1. Планирање и подготовка на наставата
 • Дали планирањата на наставникот имаат меѓусебна поврзаност и континуитет?
 • Дали наставникот при подготвувањето на наставниот процес посветува доволно внимание на различните нивоа и способности на учениците за усвојување на наставните содржини?
 • Во каква релација се усвоените содржини со планираните активности?
 • Кои активности, извори за учење, форми, методи и техники на работа ги планира наставникот за да ги реализира предвидените цели?
 • Како го планира наставникот своето учество во однос на активностите и ангажманот при реализацијата на наставниот процес?
 • Како наставникот ги планирал условите во училницата за реализација на успешен наставен процес?
 1. Организација и дисциплина во паралелката
 • Како е планирана наставата во однос на различните форми на работа (индивидуална, тандемска и групна)?
 • На кој начин наставникот ги поттикнува учениците?
 • Како наставникот ја предава наставната содржина и како учениците ги користат различните извори на знаење?
 • Какво е учеството на учениците во однос на активностите и усвојувањето на наставните содржини?
 • Кои форми на работа доминираат во предавањето на наставникот?
 • Каква е работната дисциплина во училницата и меѓусебната соработка на релација наставник-ученик и ученик-ученик?
 1. Стил на предавање манифестиран од наставникот
 • Како наставникот ги избира формите на работа и дали се тие усогласени со потребите и развојните карактеристики на учениците?
 • Колку е застапена креативноста и истражувачките активности во работата на наставникот?
 • Колку наставникот успешно ги оспособува учениците за меѓусебна соработка и работа во мали групи?
 • Дали користи стручна литература и друга дополнителна литература во реализацијата на наставата?
 • Како ги поттикнува учениците ефикасно да ги разбираат и бележат новите знаења и како го проверува нивото на стекнато знање на учениците?
 • Како се справува со учениците кои имаат повисоки барања во однос на наставата и како ги поттикнува и ангажира во однос на наставните активности?
 1. Однос на наставникот кон учениците
 • Како наставникот одговара на индивидуалните потреби на учениците?
 • Како комуницираат наставникот и ученикот?
 • Како наставникот ја контролира целата паралелка, групите и учениците како индивидуи?
 • Како учениците реагираат на упатставата и барањата на наставникот?
 • На кој начин наставникот разговара со учениците и за учениците?
 1. Ниво и квалитет на знаење манифестирани од учениците
 • Анализа на усните и писмените одговори преку кои може да се прочитаат учениците емоционално, практично и физички.
 • Следење на тимската работа во која има повратни информации и меѓусебна размена на стекнатите знаења.
 • Критичкиот став на наставникот при вреднување на постигнувањата на учениците.
 • Следењето на ученикот во однос на неговата самостојна работа.
 • Напредокот кој го манифестираат учениците треба да биде мерлив согласно пропишани критериуми и стандарди.
 • Дали наставникот им дава доволно време за работа и доволно време да размислат во однос на поставеното барање?
 1. Трајност на усвоеното знаење
 • Мерливост на широчината и репродукцијата на усвоеното знаење.
 • Начин на кој учениците ја планираат својата иднина.
 • Начинот на работа кој го користи наставникот за да создаде профил на успешен ученик со големи знаења.
 • Како учениците се однесуваат кон целите кои се дадени во наставната програма.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: