ОБРАЗОВАНИЕ

17 НАЧИНИ НА КЛАСИФИКАЦИЈА НА УЧИЛИШТАТА

 1. Според степенот на возраст на учениците училиштата се делат на: основни, средни, факултети и училишта за возрасни.
 2. Училишта за деца со нормален развој и училишта за деца со пречки во развојот – специјални училишта.
 3. Задолжителни училишта за сите деца и незадолжителни училишта.
 4. Општообразовни училишта и стручни училишта.
 5. Според местото каде функционираат училиштата се делат на: градски, приградски и селски.
 6. Според полот на учениците кои учат во училиштето, училиштата се делат на: машки, женски и мешани.
 7. Според местото на живеење на учениците училиштата се делат на: интернатски училишта и сите останати.
 8. Според должината на траење на образованието училиштата се делат на: деветолетка, тригодишни средни училишта и четиригодишни средни училишта.
 9. Според основачот училиштата се делат на: општински, државни, приватни и верски.
 10. Според работното време на училиштето, односно временската реализација на наставата, училиштата се делат на: едносменски и двосменски (со класична настава), училишта со продолжен престој, училишта со целодневен престој и вечерни училишта.
 11. Стручните училишта се делат на: економски, технички, медицински, земјоделски, угостителски итн.
 12. Во гимназиските училишта може да ги има следните насоки: природно-математичко подрачје, јазично-уметничко подрачје, општествено-хуманистичко подрачје.
 13. Според структурата каде се реализира наставата во паралелките училиштата се делата на училишта со единечни паралелки и училишта со комбинирани паралелки.
 14. Според големината училиштата се делат на централни и подрачни училишта.
 15. Според бројот на ученици училиштата се делат на: мали и големи.
 16. Според територијалниот опфат на учениците училиштата се делат на: локални, регионални и републички
 17. Според контактот со учениците училиштата се делат на: дописни, училишта на далечина, подвижни училишта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: