ОБРАЗОВАНИЕ

Блумова таксономија – когнитивно подрачје

СТЕПЕН ТИПИЧНИ ГЛАГОЛИ
ПОЗНАВАЊЕ

Учениците знаат да репродуцираат или препознаат дадена информација, идеја, концепти и принципи во облик сличен на оној во кој ги учеле

 

опишува, идентификува, дефинира, препознава, набројува, означува, именува, поврзува, репродуцира, повторува, одбира, истакнува, наведува, искажува, памти

РАЗБИРАЊЕ

Учениците разбираат и можат да интерпретираат или пак објаснат одредена информација заснована на претходно стекнати знаења

 

објаснува, опишува, групира, класифицира, претвара, разликува, проценува, издвојува, предвидува, изведува, заклучува, преведува, преформулира, покажува, сместува

ПРИМЕНА

Учениците одбираат и применуваат научни теории, концепти, принципи и методи со цел да решат одредена задача или проблем во конкретна или сосема нова ситуација

 

прилагодува, применува, одбира, пресметува, открива, покажува, демонстрира, решава, владее, користи, применува, употребува, подготвува, илустрира, произведува, поврзува

АНАЛИЗА

Учениците се обучени и може да класифицираат материјал на основни составни делови така што може да се разбере неговата организациска структура

 

класифицира, анализира, скицира, мапира, разликува, идентификува, издвојува, укажува, прикажува, споредува,  расчленува, истражува, експериментира, проверува

СИНТЕЗА

Учениците се во состојба да ги обединат (интегрираат, состават) деловите (знаењата, резултатите и вештините) во нова функционална структура, односно целина

 

поврзува, креира, уредува, интегрира, идентификува, прикажува, споредува, укажува, класифицира, става, сортира, пресметува,  организира, планира, пишува, усогласува, преуредува, ревидира, осмислува, предлага, конструира, формулира, реконструира

ЕВАЛУАЦИЈА

Учениците имаат способност да ја пресудат вредноста на одреден мателијал за дадена намена, во согласност со однапред одбрани критериуми

 

Предвидува, утврдува, оценува, просудува, заклучува, споредува, суди, спротивставува, интерпретира, критикува, препорачува, оправдува, поддржува, одбира, потврдува, аргументира, вреднува

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: