Author Archives

educiranje

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Како резултат од професионалниот развој на наставниците треба да се бележи збогатување на нивните знаења и вештини и нивна успешна имплементација во воспитно-образовното работење, а крајниот продукт ќе бидат успешни ученици кои успешно ќе се вклучат во општествениот живот. Преку професионалниот развој на наставниците, кај нив ќе дојде […]

ПРЕПОРАКИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ КРЕАТОРИ НА ОБРАЗОВНИТЕ ПОЛИТИКИ

Следниве препораки се упатуваат до оние кои се одговорни за креирање на политиките на национално или на регионално ниво: Наставничката професија треба да биде добро квалификувана. Наставниците треба да се дипломци на високообразовна институција или еквивалентна на неа. Оние кои предаваат во областа на иницијалното стручно образование треба […]

СЛЕДЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Следењето на професионалниот развој на наставникот е од исклучително значење за самиот него. Од тие причини секој наставник треба да си изготви план за сопствен професионален развој, а сите активности во врска со него треба да бидат евидентирани и документирани во неговото професионално досие.             Училиштето во кое […]

Како наставниците учат едни од други – хоризонтално учење

Професионалниот развој на наставниците на ниво на училиште подразбира учење на наставниците едни од други, или хоризонтално учење. Размената на искуства помеѓу наставниците на ниво на училиште или на ниво на училишта се одвива преку размена на искуства базирани на сопствената пракса при реализацијата на воспитно-образовниот процес или […]

МЕНТОРСКИОТ ПРИСТАП ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК

Менторството е моќна развојна алатка. Претставува ефективен начин да им се помогне на вработените да достигнат одреден прогрес во нивната кариера. Тоа претставува еден вид на партнерство помеѓу две лица, менторот и менторираниот, коишто обично работат во иста организација, во нашиов случај во училиште. Ваквото партнерство се базира […]

ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ И ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Изготвувањето план за професионален развој на ниво на училиште, а подоцна изготвување план за личен професионален развој за секој наставник е посебно важен, доколку училиштето сака да прерасне во важна и респектирана образовна заедница која делува во локалната средина, па и пошироко во регионот, а секако и во […]

ПРАШАЊА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА ВО КОНТЕКСТ НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Дадениве прашања се од голема помош за наставникот во неговото работење. Тие може да му бидат од голема помош во неговата самоевалуација. Преку нив тој ќе добие слика за тоа што сака да постигне во неговото професионално работење? Колку е совесен и свесен во/за она што го работи? […]