Author Archives

educiranje

III – (Подрачје) Создавање стимулативна средина за учење (Наставник – ментор) (Професинални стандарди за наставник-ментор)

Наставникот – ментор има визија за тоа каква треба да биде училницата (кабинетот) која ќе биде соодветно место за учење на наставниот предмет што го предава. За таа цел тој долгорочно работи на обезбедување на потребните наставни средства од кои голем дел ги има изработено сам или со […]

II – (Подрачје) Поучување и учење (наставник ментор) (Професинални стандарди за наставник-ментор)

Компетенциите за поучување и учење се јадрото на наставничките компетенции. Она по што се памети добриот наставник е начинот на кој тој ја реализира наставата. Маставникот – ментор во тој поглед е „најдобар од најдобрите“. Тој изведува настава која и од наставниците и од учениците е препознаена по […]

I – (Подрачје) Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (наставник – ментор) (Професинални стандарди за наставник-ментор)

Теориските и практичните знаења на наставниците – ментори за предметот и дисциплините на кои ги поучуваат учениците и знаењата за вредностите и посветеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија треба да ги надминуваат знаењата и компетенциите на другите наставници. Од наставникот – ментор се очекува да поседува продлабочени […]

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИК-МЕНТОР (Појдовни основи)

При изготвувањето на Професионалните стандарди за наставник – ментор се поаѓаше од следниве определби: Ндгрдување на стандардите врз Основните професионални компетенции за наставници – Наставникот – ментор се одликува со тоа што во текот на повеќегодишната наставна работа ги збогатил и усовршил основните професионални компетенции за наставник. Наставничката […]

VI – (Подрачје) Професионален развој и професионална соработка (Основни професионални компетенции за наставници)

Компетентниот наставник постојано е во тек со новините во наставничката професија, умее да ја анализира сопствената работа и да ги открива слабите страни и врз основа на ова да го планира својот професионален развој. Познава и користи различни форми на стручно усовршување при што самиот презема иницијатива за […]

V – (Подрачје) Комуникација и соработка со семејството и заедницата (Основни професионални компетенции за наставници)

Комуникациските вештини се исклучително важни за секоја ефективна настава. Наставникот треба да има соодветни вербални и невербални комуникациски вештини, вклучувајќи артикулација, експресивност, тон на обраќање, соодветно држење и гестикулација. Јаснотијата во презентациите, повратните информации, давањето насоки за учење и користењето соодветни комуникациски медиуми придонесуваат за создавањето ефективна и […]

IV – (Подрачје) Социјална и образовна инклузија (Основни професионални компетенции за наставници)

Потребата секој наставник да поседува компетенции и образовна инклузија произлегува од определбата на општеството да обезбедат еднакви можности за сите ученици. Тие се однесуваат на способноста, умеењата иставовите на наставниците за работа во средина која се состои од различности. Притоа, акцентот е ставен врз потребата од знаења на […]