Author Archives

Janko Bilbiloski

Како наставниците учат едни од други – хоризонтално учење

Професионалниот развој на наставниците на ниво на училиште подразбира учење на наставниците едни од други, или хоризонтално учење. Размената на искуства помеѓу наставниците на ниво на училиште или на ниво на училишта се одвива преку размена на искуства базирани на сопствената пракса при реализацијата на воспитно-образовниот процес или […]

МЕНТОРСКИОТ ПРИСТАП ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК

Менторството е моќна развојна алатка. Претставува ефективен начин да им се помогне на вработените да достигнат одреден прогрес во нивната кариера. Тоа претставува еден вид на партнерство помеѓу две лица, менторот и менторираниот, коишто обично работат во иста организација, во нашиов случај во училиште. Ваквото партнерство се базира […]

ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ И ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Изготвувањето план за професионален развој на ниво на училиште, а подоцна изготвување план за личен професионален развој за секој наставник е посебно важен, доколку училиштето сака да прерасне во важна и респектирана образовна заедница која делува во локалната средина, па и пошироко во регионот, а секако и во […]

ПРАШАЊА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА ВО КОНТЕКСТ НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Дадениве прашања се од голема помош за наставникот во неговото работење. Тие може да му бидат од голема помош во неговата самоевалуација. Преку нив тој ќе добие слика за тоа што сака да постигне во неговото професионално работење? Колку е совесен и свесен во/за она што го работи? […]

САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ФУНКЦИЈА НА НЕГОВИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Преку процесот на планирање, училиштето настојува да биде креатор на својата иднина. Во планирањето и развојот на севкупниот воспитно-образовен процес треба да бидат вклучени сите субјекти од интернта и екстерната средина на училиштето (учениците, родителите, наставниците, локалната самоуправа, невладините организации, државата) со цел да се постигнат врвни резултати […]

КАТАЛОГ СО ОБУКИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Каталог во кој ќе бидат претставени обуки за професионален развој на наставниците според нивните потреби е од голема важност за еден квалитетен воспитно-образовен процес. Тој каталог не треба да биде статичен, напротив, треба да биде динамичени и истиот треба да трпи промени според потребите на наставниците, поточно, потребите […]

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ДОСИЕ НА НАСТАВНИКОТ ВО ФУНКЦИЈА НА НЕГОВИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Професионалното досие на наставникот според правилник за водење на истото има посебно пропишана форма и содржина. Професионалното досие се води во училиштето каде што наставникот изведува настава, односно каде е тој вработен. Доколку наставникот изведува настава во повеќе од едно училиште, професионално досие се води за него во […]