Категорија: Educational instruments and tools – Образовни инструменти и алатки

Образовни стратегии по ваш избор

Образовни стратегии по ваш избор

Додека трае факултетското образование на идните наставници тие изучуваат одредени наставни стратегии кои обично кога ќе почнат со работа во училиштата ги занемаруваат и забораваат. Успешната настава подразбира добро испланиран начин на реализација на активности преку кои ќе се реализираат наставните содржини и на крај ќе се постигнат посакуваните цели. Во цела оваа дејност несмеат … Continue reading Образовни стратегии по ваш избор

Advertisements
ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

Проценете во која мера следните состојби и активности се присутни во вашата наставничка пракса (на крајот од секој исказ одредете го нивото кое сметате дека одговара за вас) НИВО ЗНАЧЕЊЕ 1 Никогаш 2 Речиси никогаш 3 Речиси секогаш 4 Секогаш   Ги познавам законите и прописите од областа на образованието. Ги познава целите и принципите … Continue reading ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

Инструменти во наставата – „Прашалник“

Прашалникот претставува листа со прашања каде постои простор за да се дадат одговори. Овој инструмент се користи за да се добијата одредени информации од испитаници во однос на некој проблем (состојба, случка, однос, став итн.) Прашалникот се дава на поголем број испитаници каде секој испитаник засебно го пополнува прашалникот. Дадените одговори на крај се сумираат … Continue reading Инструменти во наставата – „Прашалник“