Category: Management staff – Раководен кадар

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Училиштниот директор е глава на училиштето, од него во голема мерка зависи квалитетот на работа на самото училиште. Во однос на актуелната процедура за избор на директор постојат многу дилеми поврзани со тоа дали моменталниот избор на директор на едно училиште е добар и дали истиот би можел […]

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на […]

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Директорот на училиштето во однос на воспитно-образовниот процес треба да следи неколку полиња: планирање и подготовка на наставата, организација и дисциплина во паралелките, стил на предавање на наставниците, односот на наставникот кон учениците и ниво и квалитет во однос на ученичките знаења. Во однос на планирање и подготовка […]

Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Задачите на училишниот директор се разновидни и комплексни, па оттука и знаењата и вештините кои треба тој да ги познава и поседува се многубројни. Во текстот што следи ќе бидат посочени некои од нив. Желба за нови сознанија. Доколку директорот на едно училиште смета дека со стекнување на […]