Категорија: Management staff – Раководен кадар

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Училиштниот директор е глава на училиштето, од него во голема мерка зависи квалитетот на работа на самото училиште. Во однос на актуелната процедура за избор на директор постојат многу дилеми поврзани со тоа дали моменталниот избор на директор на едно училиште е добар и дали истиот би можел да биде уште подобар кога би се … Continue reading Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Advertisements
ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на знаење манифестирани од учениците Трајност на усвоеното … Continue reading ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

What follows the director of the work of teachers ?!

What follows the director of the work of teachers ?!

The director of a school in terms of the educational process should follow several fields, including: planning and preparation of teaching, organization and discipline in the classes, a style of teaching the teachers, the ratio of teachers to students, level and quality in terms of students' knowledge. In terms of planning and preparation of teaching … Continue reading What follows the director of the work of teachers ?!

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Директорот на едно училиште во однос на воспитно-образовниот процес треба да следи неколку полиња, и тоа: планирање и подготовка на наставата, организација и дисциплина во паралелките, стил на предавање на наставниците, односот на наставникот кон учениците, ниво и квалитет во однос на ученичките знаења. Во однос на планирање и подготовка на наставата директорот следи: Дали … Continue reading Што следи директорот во работењето на наставниците?!