Категорија: Management staff – Раководен кадар

Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Задачите на училишниот директор се разновидни и комплексни, па оттука и знаењата и вештините кои треба тој да ги познава и поседува се многубројни. Во текстот што следи ќе бидат посочени некои од нив. Желба за нови сознанија. Доколку директорот на едно училиште смета дека со стекнување на лиценца за директор и негово назначување на … Continue reading Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Advertisements
Менаџерските улоги на училишниот директор

Менаџерските улоги на училишниот директор

Менаџерските улоги на училишниот директор може да се согледаат во носењето на улоги од негова страна кои се интреперсонални, информативни и одлучувачки.             Интерперсоналните улоги на училишниот директор може да се согледаат во неговото однесување како глава на училиштето. Ова подразбира кога директорот честопати се наоѓа во улога да спроведува протоколарни задачи, да прима гости … Continue reading Менаџерските улоги на училишниот директор

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Доколку директорот на училиштето сака да постигне врвни резултати, одредени работни задачи треба да ги делегира на наставниците. Директорот колку и да е способен не може да сработи сé. Паметните училишни директори голем број работни задачи ги делегираат на своите наставници, а тој само го контролира текот на нивното извршување и крајниот исход. Делегирањето претставува … Continue reading Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Човекот е суштество кое доколку сака да опстане мора да комуницира притоа ги изнесува своите ставови и мислења, согласувања или несогласувања со одредена работа, преку комуникацијата тој ги искажува своите барања. Комуницирањето претставува пренос на информации, согласување, пренесување на пораки и искуства, создавање нови знаења, идеи и услови без кои не може да се одвива … Continue reading Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив