Category: Parents – Родители

СТИЛОВИ НА РОДИТЕЛСТВО И НИВНИ ЕФЕКТИ

АВТОРИТАРНО РОДИТЕЛСТВО ЕФЕКТИ Авторитарните родители: §  бараат од децата слепо следење на правилата што ги поставуваат, без образложение; §  прекршувањето на правилата го казнуваат, често и физички; §  наметнуваат многу барања и строга дисциплина, а даваат малку љубов и не комуницираат отворено; §  покажуваат крутост и не даваат […]

Извори на конфликт помеѓу наставниците и родителите

Една од основните причини за недоразбирање на наставниците и родителите е различната перцепција на една иста работа или личност. Пример, една страна (наставникот) ученикот го гледа како недисциплиниран и непристоен, а пак другата страна (родителот) го гледа како енергичн и спонтан. Има примери и каде еден ученик во […]

Соработка помеѓу родителите и наставникот

Секое училиште кое сака да држи до сопственото реноме, треба да воспостави добри односи и плодна соработка со родителите на учениците кои се дел од тоа училиште. Соработката помеѓу родителите и наставниците треба да се темели на взаемни интереси и соработка кон изнаоѓање заеднички решенија за сите чинители […]

Важност на успешната комуникација на релација наставник-родител

Комуникацијата со родителите треба да биде постојана во текот на целата учебна година, а не само во одредени случаи кога ќе се појави некој проблем. Тековната комуникација со родителите овозможува тие да се во тек и да бидат присутни и ангажирани во училишниот живот на нивните деца преку […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]

Влијанието на стилот на семејното воспитување на развивањето на самодовербата кај децата

Стилот на семејното воспитување многу влијае на развивањето на самодовербата кај децата. Постојат четири стила на семејно воспитување: авторитарно, попустливо, незаинтересирано и авторитативно. Секој од овие стилови има различно влијание на особините на детето и развивањето на самодовербата. Обидете се да направите самоанализа кој од понудените стилови на […]

Кому да се обрати родителот за информации поврзани со воспитанието и образованието на неговото дете

На родителот информации за училиштето може да му дадат: директорот, стручните соработници, сите наставници и административно-правната служба од училиштето. Информации од организациско-технички аспект како: во колку смени се работи; кои проекти и програми се спроведуваат; дали наставата се реализира кабинетски;  кои изборни и факултативни настави предмети се изучуваат; […]