Category: Parents – Родители

Важност на успешната комуникација на релација наставник-родител

Комуникацијата со родителите треба да биде постојана во текот на целата учебна година, а не само во одредени случаи кога ќе се појави некој проблем. Тековната комуникација со родителите овозможува тие да се во тек и да бидат присутни и ангажирани во училишниот живот на нивните деца преку […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]

Влијанието на стилот на семејното воспитување на развивањето на самодовербата кај децата

Стилот на семејното воспитување многу влијае на развивањето на самодовербата кај децата. Постојат четири стила на семејно воспитување: авторитарно, попустливо, незаинтересирано и авторитативно. Секој од овие стилови има различно влијание на особините на детето и развивањето на самодовербата. Обидете се да направите самоанализа кој од понудените стилови на […]

Кому да се обрати родителот за информации поврзани со воспитанието и образованието на неговото дете

На родителот информации за училиштето може да му дадат: директорот, стручните соработници, сите наставници и административно-правната служба од училиштето. Информации од организациско-технички аспект како: во колку смени се работи; кои проекти и програми се спроведуваат; дали наставата се реализира кабинетски;  кои изборни и факултативни настави предмети се изучуваат; […]

Околу запишувањето на учениците во прво одделение

Се ближи месец мај кога започнува запишувањето на учениците во прво одделение. За таа цел ви го претставувам делот од Законот за Основно образование, поточно глава IV на законот насловена како „Запишување на учениците“, во која се опфатени членовите: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52. […]

Видови самодоверба (Ученици)

Целта на демократското воспитување е да се развие личност која има самодоверба, која знае правилно да одлучува, размислува и твори. Човек којшто има самодоверба, верува дека е способен да размислува и да учи, да донесува одлуки и да ги решава проблемите што искрснуваат во неговиот живот. На развивањето […]