Категорија: School – Училиште

10 Surprising Things Banned in Schools Today

10 Surprising Things Banned in Schools Today

While there are many things banned in schools worldwide that should rightly be restricted, many feel that schools are taking regulations too far these days and banning things that can help kids build relationships, have fun, learn, and understand how to function in the real world. They may just have a point. As you read … Continue reading 10 Surprising Things Banned in Schools Today

Advertisements
Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?

Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?

Многу често се случува во секојдневната наставна практика наставниот час да започне со проверка и преглед на домашната задача. Наставникот може да практикува кога ја задава домашната задача таа да биде функционално поврзана со наставните содржини кои ќе се изучуваат на следните часови (да има спиралност) и тогаш истата да ја прегледа и провери со … Continue reading Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?

Is Valentine’s Day at an elementary school a good idea?

Is Valentine’s Day at an elementary school a good idea?

We should stop “celebrating” Valentines Day in elementary-school classrooms. Every year about this time, it’s the same thing for parents of young grade-school students: Time to buy a box of cheap Valentine’s Day cards for everyone in their child’s class so that no child gets more, or less, declarations of love than anyone else. Of … Continue reading Is Valentine’s Day at an elementary school a good idea?

Да се потсетиме – Која е целта и кои се задачите поврзани со воспитно-образовната дејност на основното училиште?

Да се потсетиме – Која е целта и кои се задачите поврзани со воспитно-образовната дејност на основното училиште?

Целта на воспитно-образовната дејност на основното училиште е да овозможи оптимален развој на учениците од оваа училишна возраст преку стекнување на основни знаења за човекот, општеството и природата, развивање на интелектуалните и на другите способности и воспитни вредности на личноста на ученикот како и нивно оспособување за примена на стекнатите знаења и умеења во секојдневниот … Continue reading Да се потсетиме – Која е целта и кои се задачите поврзани со воспитно-образовната дејност на основното училиште?