Category: School – Училиште

Top 10 Things Every Teacher Needs in the Classroom

Basic Supplies Pencils (colored & standard), pens, crayons, markers, notebook paper, tape, index cards, poster board, notebooks, folders, erasers, construction paper, and scissors. You’ll probably come up with your own, personal list as well! Filing Cabinets/Boxes Use plastic tubs or cardboard filing boxes to store holiday projects, art […]

УЛОГАТА НА СОВЕТНИКОТ ПРИ ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН УВИД И СОВЕТОДАВНА СТРУЧНА РАБОТА

Пред посетата на одреден наставник, советникот треба да си постави неколку прашања: која ќе биде целта на посетата, зошто оди кај тој наставник и што треба да постигне преку посетата. Одоворите на поставените прашања се основниот услов работата на советникот да придонесе за подобрување на квалитетот на наставниот процес […]