Категорија: School – Училиште

Classroom Challenges

CLASSROOM CHALLENGES OVERVIEW Sometimes, particular students may cause you problems in class, without warranting major negotiation or intervention. A few common situations, and ways to work them out, are discussed below. PREVENTING CONFLICT A sensitive approach to your work with students can save you from many problems. By […]

Разрешување конфликтни ситуации во училиштето

Училиштето треба да претставува безбедна средина каде секој ученик ќе се чувствува сигурно и безбедно. За жал во последно време сме сведоци на многу немили случки, како во основното така и во средното образование. Во однос на овие немили случувања како жртви обично се јавуваат учениците, децата, а […]

Училницата место во кое учениците ќе се чувствуваа пријатно

Наставникот не трба да се доживува само како личност која продуцира знаење, а кое знаење го добиваат учениците. Наставникот е личност која има силно влијание во градењето на еден ученик во личност која со своето однесување и залагање ќе биде корисен член на општеството. Ова посебно е евидентно […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]

Совети за успешен почеток на новата учебна година

Со почетокот на новата учебна година сите чинители на воспитно-образовниот процес имаат одредена доза на возбуда поттикната од најразлични причини. За одредени ученици има нови наставници, а истото важи и за наставниците, одредени наставници се сретнуваат и започнуваат да предаваат на нови ученици. Одредени ученици преминуваат од одделенска […]

Планирање на наставата за успешна учебна година

За унапредување на наставниот процес големо значење има планирањето на кое му се посветува особено внимание. Тоа претставува добра основа за успешна реализација на содржините кои се наоѓаат во наставната програма. Планирањата претставуваат појдовна основа за реализирање на една успешна и квалитетна настава. Кога станува збор за планирањето […]