Category: School – Училиште

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.) Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки […]

ПОЈДОВНИ ТОЧКИ НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

Секој наставник мора да ја знае содржината на образовниот процес, односно кои се основните темели врз кои тој се заснова. Закон за основно образование и Закон за средно образование Во зависност дали наставникот ќе предава во основно или средно образование, тој мора да го знае соодветникот закон и […]

Разлики помеѓу наставно планирање, диференцијација во наставата и ИОП

Наставно планирање Наставното планирање е подготвено од наставникот. Покажува како наставникот ќе го реализира часот и кои ресурси ќе ги искористи при тоа. Планирањето кое не ги зема предвид разликите помеѓу учениците нема да биде корисно за сите ученици во одделението. Затоа, добриот наставник го подготвува осигурувајќи се […]