Category: School – Училиште

ДИСЦИПЛИНАТА И КАЗНАТА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

Многу често во воспитно-образовниот процес за дисциплината и казната се смета дека тесно поврзани, односно дека имаат причинско последична врска. За да нештата бидат појасни во еден табеларен приказ ќе биде претставено што е дисциплина, а што е казна.   ДИСЦИПЛИНАТА е:     КАЗНАТА е: Давање позитивни […]

Куќен ред на училиштето (пример – како треба да изгледа и што треба да содржи)

Куќниот ред на училиштето претставува интерен акт со кој се регулирани правилата на однесување кои треба да ги почитуваат сите чинители поврзани со воспитно-образовниот процес. Во текстот што следи ќе биде претставен конкретен пример кој ќе ви помогне да изготвите куќен ред на вашето училиште, се разбира, доколку […]

Classroom Challenges

CLASSROOM CHALLENGES OVERVIEW Sometimes, particular students may cause you problems in class, without warranting major negotiation or intervention. A few common situations, and ways to work them out, are discussed below. PREVENTING CONFLICT A sensitive approach to your work with students can save you from many problems. By […]

5 TIPS FOR CREATING CLASSROOM RULES

Teachers understand that classroom rules form the foundation of behaviour management. Expectations of how one presents themselves and the general rules that need to be followed in order for a classroom to run effectively can be challenging. How do you get the students to follow the rules? Here […]

Разрешување конфликтни ситуации во училиштето

Училиштето треба да претставува безбедна средина каде секој ученик ќе се чувствува сигурно и безбедно. За жал во последно време сме сведоци на многу немили случки, како во основното така и во средното образование. Во однос на овие немили случувања како жртви обично се јавуваат учениците, децата, а […]

Училницата место во кое учениците ќе се чувствуваа пријатно

Наставникот не трба да се доживува само како личност која продуцира знаење, а кое знаење го добиваат учениците. Наставникот е личност која има силно влијание во градењето на еден ученик во личност која со своето однесување и залагање ќе биде корисен член на општеството. Ова посебно е евидентно […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]