Category: School – Училиште

How to Have More Fun Teaching

1. Discover new things together. It’s much more fun for both parties when students and teachers learn new things together. Your job is, of course, to educate, but why can’t that process include the joy of shared discovery? Make a point each day of letting down your authoritative […]

ИСТАКНУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛ ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ

Добро е учениците уште на самиот почеток од наставниот час да бидат информирани за задачите со кои ќе се сретнат и целите кои треба да ги достигнат. Во однос на целите истите не може да им се соопштат на учениците онака како што се напишани во наставната програма […]

Retro School Rules That Make Us LOL

One read through these retro school rules, and you’ll be eternally grateful you’re a modern-day teacher who doesn’t have to clean chimneys. Creative Writing – 100 Prompts (part-2) 1886 Rules for Teachers Check the outhouses daily. ‘Nuff said. Yuck. Women are forbidden to wear a bathing costume in […]

Воспитни детерминанти

Во однос на воспитните детерминанти кои имаат битна улога во обликувањето, насочувањето и управувањето со воспитанието во една земја може да се наведат: општественото уредување во земјата, научно-технолошкиот развој на општеството, општествено-економскиот развој, степенот на културна развиеност и развиеноста на педагогијата. За секоја од наведените детерминанти ќе бидат […]

7 Learning Zones Every Classroom Must Have

There are many elements to consider as you plan for the next school year. You always review critical pieces like standards, curriculum, instructional activities, and testing, but you also think about the classroom space and how to arrange desks, set up bulletin boards, and organize materials. You can […]

17 НАЧИНИ НА КЛАСИФИКАЦИЈА НА УЧИЛИШТАТА

Според степенот на возраст на учениците училиштата се делат на: основни, средни, факултети и училишта за возрасни. Училишта за деца со нормален развој и училишта за деца со пречки во развојот – специјални училишта. Задолжителни училишта за сите деца и незадолжителни училишта. Општообразовни училишта и стручни училишта. Според […]