Category: School – Училиште

4 lessons from China’s schools

I was in China earlier this month to present a paper on professional development for the Third US-China State/Provincial Education Leaders Dialogue. A day of school visits preceded the dialogue, providing an opportunity to see teacher learning in action. While there were many takeaways from the experience, I […]

Како проверката на домашните задачи да биде во функција на реализација на воведниот дел од часот?

Многу често се случува во секојдневната наставна практика наставниот час да започне со проверка и преглед на домашната задача. Наставникот може да практикува кога ја задава домашната задача таа да биде функционално поврзана со наставните содржини кои ќе се изучуваат на следните часови (да има спиралност) и тогаш […]

Да се потсетиме – Која е целта и кои се задачите поврзани со воспитно-образовната дејност на основното училиште?

Целта на воспитно-образовната дејност на основното училиште е да овозможи оптимален развој на учениците од оваа училишна возраст преку стекнување на основни знаења за човекот, општеството и природата, развивање на интелектуалните и на другите способности и воспитни вредности на личноста на ученикот како и нивно оспособување за примена […]

5 Generational Tips for Enhanced Synergy in Schools

Each and every generation displays distinctive beliefs and perceptions that impact upon institutional cultures. Promoting synergy in the school house through empathic generational bonding may increase collaboration, lower attrition rates and support individual, professional and organizational learning right from the start. Read on for a few tips on […]