Категорија: School – Училиште

Како да создадете ефикасна средина за учење

За реализација на успешна настава предуслов е креирање на ефективна средина за учење каде учениците ќе бидат интелектуално активни. Љубопитноста пропратена со дополнителна страст за учење ефективно влијае и предизвикува позитивен исход од учењето. Љубопитноста се манифестира преку поставување прашања од страна на учениците за она што е […]

Совети како да станете успешно училиште во кое ќе сака да се запише секој ученик

Денес сме сведоци на оспиување на бројот на ученици во училиштата, оваа појава потикнува  „борба“ на училиштата за привлекување и запишување на ученик повеќе. За жал ова не е пример само во средните училишта, оваа појава е сè поприсутна и во основните училишта. За да едно училиште биде […]

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Дисциплината е еден од позначајните предуслови за реализирање на соодветен наставен процес. Секој наставник може да изнесе бројни сопствени искуства во однос на недисциплината и начините преку кои тој се справил со неа, при што создал адекватни услови за реализација на прифатлив наставен процес. Следат неколку мерки кои […]