Category: School – Училиште

Неколку насоки за регулирање на училишната бучава

Имајте на ум дека подигањето на гласот на наставникот не значи дека секогаш ќе ги смири учениците, понекогаш дури има и обратен ефект. Трудете се никогаш да не викате на учениците, можеби тоа кај вас моментално ќе влијае на празнење на негативната енергија, но запрашајте се како влијае […]

Идеална училница

Затворете ги очите и замислете ја училницата во која предавате, замислете како би сакале да изгледа таа. Замислете ја идеалната училница и тоа не само од визуелен аспект: нагледни средства, клупи, столчиња, уреденост со предмети и училиштен намештај, замислете ја и од функционална гледна точка: начинот на предавање, […]

ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА

Индикаторите се организирани во седум клучни области (соодветни на рамката за самоевалуација и на интегралната евалуација) кои се однесуваат на главните аспекти од работата на училиштето: Наставни планови и програми Постигнувања на учениците Учење и настава Поддршка на учениците Училишна клима и односи во училиштето Ресурси Управување, раководење […]

Како да создадете ефикасна средина за учење

За реализација на успешна настава предуслов е креирање на ефективна средина за учење каде учениците ќе бидат интелектуално активни. Љубопитноста пропратена со дополнителна страст за учење ефективно влијае и предизвикува позитивен исход од учењето. Љубопитноста се манифестира преку поставување прашања од страна на учениците за она што е […]