Category: Students – Ученици

10 SECRETS FOR A HAPPY FAMILY

Many of the parents around the globe are performing very well in the field of building their family in a very constructive way. However, they don’t know of this significant reality or secret behind being a happy family. In spite of this reality, the parents should be aware […]

ДИСЦИПЛИНА – ПРИЧИНИ ЗА УЧЕНИЧКАТА НЕПОСЛУШНОСТ

Причината и мотивот се главните двигатели за да ученикот се посвети на воспитно-образовниот процес или пак истиот да го игнорира. Од тие причини од голема важност е наставникот да им го олесни воспитно-образовниот процес на учениците за да тие поефикасно се посветат на учењето и доброто однесување во […]

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ На почетокот од учебната година наставникот врши проверување и оценување со цел да ја спознае состојбата, во функција на квалитетно планирање и реализирање на идните активности. Дијагностичко проверување може да го реализира со примена на повеќе инструменти како што се: дијагностички тестови; усни прашања […]

Top 10 Kid’s Favorite Foods

Kid’s can be fussy eaters especially when it comes to eating the good stuff full of vitamins and proteins. But place one of these kid’s favorite foods in front of them and you’ll see the plates wiped clean in a jiffy. Useful link Favourite food   Peanut Butter and […]

Дискалкулија – специфично нарушување на способноста за учење математиката

Дискалкулија е специфично нарушување на способноста за  учење на математиката и изведувањето на математичките операции. Се работи за отстапувања кои предивикуваат сериозни потешкотии во совладување на математиката, без оглед на добриот степен на интелектуален развој, нормалното функционирање на сетилата и постоењето на оптимални услови за учење. Тешкотии во […]