Category: Students – Ученици

Надарени ученици

Надарените и талентирани ученици во општеството се идентификувани како деца кои може да имаат големи постигнувања. Овие деца треба навремено да се идентификуваат во општеството и за истите да се води посебна грижа во однос на нивниот третман поврзан со нивното образование и воспитание. Надлежните институци за нив […]

Играта и наставата

Играта е составен дел од позитивниот развој на секое дете. Играта помага во позитивниот емоционален разој на секое дете, а недостатокот на слободно време за игра кај детето може да предизвика стрес, потешкотии од различен вид, депресија. Преку игра децата го откриваат нивното опкружување и го осознаваат светот […]

УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС

Наставниците се најважниот елемент кој придонесува преку мотивирање на учениците тие да покажат соодветен интерес за наставниот процес. Наставникот исто така мора да се потруди да ги мотивира и родителите и тие да имаат соодветен интерес како да ги натераат своите деца да покажат љубов кон училиштето и […]

Дислексија

Во училиштата среќаваме деца кај кои процесот на учење на читање и пишување се  одвива значајно поспоро отколку кај другите деца, со многу повеќе напор, а со многу помалку успех. Еден дел од овие деца до крајот на првата година предвидена за описменување, па и во втората половина […]

Околу создавањето навики на учениците за ефективно учење

Многу истражувања спроведени досега покажале дека децата до 12 години или оние од одделенска настава учат без поголеми проблеми и учењето за нив претставува своевидно задоволство. Во овој период, а посебно во првите одделенија децата учењето го разбираат како еден вид игра, односно тие учат низ игра. Во […]

Учениците и знаењето

Наставникот секогаш треба да му предочи на ученикот дека тој пред сè учи за да стекне трајно знаење кое ќе му биде корисно во неговиот живот. Имајќи предвид дека поседувањето на соодветни информации е од голема важност за непречено функционирање во новонастанатите текови на општественото живеење кое живеење […]

Направете го учењето забавно – учење со разбирање & учење напамет

Факт е дека секое човечко суштество сака својот живот да го минува во опкружување кое кај него ќе поттикне пријатност, задоволство и насмевка на лицето. Насмевката претставува еден начин преку кој го исаткнуваме нашето задоволство и позитивни чувства. Од тие причини насмевката треба да биде наш секојдневен сопатник. […]