Category: Students – Ученици

10 Совети како да ги вклучите учениците да одлучуваат, но и да носат одговорност

Вие како наставник сте личноста која управува со училницата, а тоа подразбира низа од активности, одговорноси и носење одлуки. Во однос на училничките активности, активно вклучете ги и учениците, и тие да имаат удел, посебно во делот на носење одлуки. Преку оваа постапка им се дава важност и […]

Блумова таксономија – когнитивно подрачје

СТЕПЕН ТИПИЧНИ ГЛАГОЛИ ПОЗНАВАЊЕ Учениците знаат да репродуцираат или препознаат дадена информација, идеја, концепти и принципи во облик сличен на оној во кој ги учеле   опишува, идентификува, дефинира, препознава, набројува, означува, именува, поврзува, репродуцира, повторува, одбира, истакнува, наведува, искажува, памти РАЗБИРАЊЕ Учениците разбираат и можат да интерпретираат […]

15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

При оценувањето на учениците секогаш треба да се држите до пропишаните критериуми и стандардите кои се поврзани со целите од наставната програма која ја реализирате. Но, исто така треба да внимавате и на одредени фактори кои се поврзани со состојбата на учениците и опкружувањето во кое тие функционираат, […]

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Работата на туторот се состои во тоа што тој му помогне на ученикот во неговото учење преку индивидуален пристап. Со помош на тутор ученикот полесно го совладува наставниот материјал бидејќи туторот се приспособува на потребите на ученикот во однос на учењето. Преку овој пристап, ученикот со тек на […]