Category: Students – Ученици

Правилна ориентација на учениците –желбите се едно, а можностите сосема нешто друго

Евидентно е дека професионалната ориентација во училиштата во нашата земја е на многу ниско ниво. На истата треба да ѝ се даде многу поголемо значење, посебно во основното образование. Интересите и афинитетите на учениците во однос на нивната професија треба да се следат хронолошки уште од нивната рана […]

ВИДОВИ ДОМАШНИ ЗАДАЧИ

Класификацијата   на  домашните  задачи  може  да  се  направи  според  различни критериуми. Според општата цел: 1.1.   Домашни  задачи за продолжување  на работата  на часот – задачи за утврдување на новоучениот  материјал.  За нивно решавање  учениците  треба да применуваат вештини кои ги применувале во училницата. 1.2.  Домашни задачи како вовед […]

10 Совети како да ги вклучите учениците да одлучуваат, но и да носат одговорност

Вие како наставник сте личноста која управува со училницата, а тоа подразбира низа од активности, одговорноси и носење одлуки. Во однос на училничките активности, активно вклучете ги и учениците, и тие да имаат удел, посебно во делот на носење одлуки. Преку оваа постапка им се дава важност и […]

Блумова таксономија – когнитивно подрачје

СТЕПЕН ТИПИЧНИ ГЛАГОЛИ ПОЗНАВАЊЕ Учениците знаат да репродуцираат или препознаат дадена информација, идеја, концепти и принципи во облик сличен на оној во кој ги учеле   опишува, идентификува, дефинира, препознава, набројува, означува, именува, поврзува, репродуцира, повторува, одбира, истакнува, наведува, искажува, памти РАЗБИРАЊЕ Учениците разбираат и можат да интерпретираат […]