Категорија: Students – Ученици

Каква екстерна проверка на постигањата на учениците е потребна во образованието

Екстерната проверка на постигањата на учениците е потребна, не смееме уште на самиот старт да имаме негативен став и одбивност кон овој процес. Но, прашањето е како треба истата да се осмисли за да биде функционална, а исходите од неа да бидат искористени за креирање образовни политики за […]

Фактори кои влијаат на успешното учење

Во однос на успешното учење влијаат многу чинители. Секој од нив, кој помалку кој повеќе, со своите специфики влијае на процесот на учење и усвојување  знаења. Физиолошките фактори кои се поврзани со успешното учење го претставуваат самиот квалитет на живеење, што подразбира: здравствена состојба, време на одмор, начин […]

Десет успешни принципи за мотивација на учениците

Мотивирањето на учениците, без разлика на нивната возраст, претставува комплексна активност. За таа цел наставниците треба да изнајдат мотивациски стратегии кои ќе им помогнат успешно да ги анимираат и вклучат учениците во наставата. Следат десет кратки предлози за мотивација на учениците кои ќе им бидат од корист на […]