Category: Students – Ученици

IS MULTITASKING BAD FOR STUDENTS?

In today’s digital world, students have more and more things competing for their attention. With access to so much entertainment and information, students are often left dividing their focus between more than one task—whether it’s checking social media while studying or trying to complete multiple homework assignments at […]

Фактори кои влијаат на успешното учење

Во однос на успешното учење влијаат многу чинители. Секој од нив, кој помалку кој повеќе, со своите специфики влијае на процесот на учење и усвојување  знаења. Физиолошките фактори кои се поврзани со успешното учење го претставуваат самиот квалитет на живеење, што подразбира: здравствена состојба, време на одмор, начин […]

Десет успешни принципи за мотивација на учениците

Мотивирањето на учениците, без разлика на нивната возраст, претставува комплексна активност. За таа цел наставниците треба да изнајдат мотивациски стратегии кои ќе им помогнат успешно да ги анимираат и вклучат учениците во наставата. Следат десет кратки предлози за мотивација на учениците кои ќе им бидат од корист на […]