Category: Students – Ученици

Начин на облекување (dress code) за ученици и наставници

Кога станува збор за стилот, односно начинот на облекување на учениците и вработените во училиштата, нема јасни насоки кои произлегуваат од законите поврзани со воспитно-образовниот процес. Училиштата самите врз основа на законските и подзаконските акти поврзани со воспитно-образовниот процес вметнуваат во Училиштниот етички кодекс на однесување неколку одредби […]

Како да ги поттикнете учениците писмено да се изразуваат

Есеј претставува литературен жанр, кратка расправа за некое прашање поврзано со литературата, културата, филозофијата или пак одредени сфери поврзани со општествениот живот. При пишувањето на есејот се користат белетристички стилски средства, а истиот треба да е напишан од авторска лична гледна точка. Праксата покажува дека поголемиот број ученици […]

Колку учениците ги почитуваат наставниците и возрасните?

На сите треба да ни е јасно дека децата не се раѓаат со вградено чувство за почит кон другите. Сите деца претставуваат посебни индивидуи што подразбира дека сите деца треба да научат да ги почитуваат другите и да се борат да заслужат да бидат почитувани од другите. Ова […]

Помогнете им на учениците да учат од сопствените грешки

Грешките се составен дел од животот на возрасните и децата. Кон нив, зависно од карактерот на личноста, секој различно се однесува и ги доживува. Кога би ги опсервирале учениците, посебно оние од пониските одделенија, во однос на нивните реакции на направените грешки, може да видиме дека ним тешко […]

The New Kid in School

Being the “new kid” can be scary, but it can also be an adventure, a new beginning. It all depends on the folks involved. Here are some ideas – for the new kid, for the established kids, and for the adults – to help make such an important […]

Неколку непишани правила на релација наставник – ученик

Кога разговарате со ученик за одредени сериозни теми, нека има присуство на трето возрасно лице или доколку сте насамо оставете ја вратата на просторијата отворена. Со учениците треба да се воспостават коректни односи за да воспитно-образовниот процес напредува во посакуваната насока, но исто така треба да се воспотават […]