Категорија: Students – Ученици

Што содржи добриот тест за проверка на знаењата на учениците?

Тестот за проверка на знаењата претставува алтака која служи да се провери колку учениците го совладале наставниот материјал кој наставникот им го предавал, било тоа да се однесува за неколку наставни содржини или една тематска целина. Следат карактеристики кои го одликуваат добриот тест за проверка на знаењата на […]

ПОСТАПКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОТСУСТВО НА УЧЕНИК

Одделенскиот раководител редовно го запишува отсуството на ученикот во одделенскиот дневник. Одделенскиот раководител треба да обезбеди информација зошто и каде е отсутниот ученик преку лекарска белешка или изјава дадена од родител или близок роднина на ученикот. За ученикот што има направено повеќе од десет неоправдани или сто оправдани […]