Category: Students – Ученици

Десет успешни принципи за мотивација на учениците

Мотивирањето на учениците, без разлика на нивната возраст, претставува комплексна активност. За таа цел наставниците треба да изнајдат мотивациски стратегии кои ќе им помогнат успешно да ги анимираат и вклучат учениците во наставата. Следат десет кратки предлози за мотивација на учениците кои ќе им бидат од корист на […]

Начин на облекување (dress code) за ученици и наставници

Кога станува збор за стилот, односно начинот на облекување на учениците и вработените во училиштата, нема јасни насоки кои произлегуваат од законите поврзани со воспитно-образовниот процес. Училиштата самите врз основа на законските и подзаконските акти поврзани со воспитно-образовниот процес вметнуваат во Училиштниот етички кодекс на однесување неколку одредби […]

Како да ги поттикнете учениците писмено да се изразуваат

Есеј претставува литературен жанр, кратка расправа за некое прашање поврзано со литературата, културата, филозофијата или пак одредени сфери поврзани со општествениот живот. При пишувањето на есејот се користат белетристички стилски средства, а истиот треба да е напишан од авторска лична гледна точка. Праксата покажува дека поголемиот број ученици […]

Колку учениците ги почитуваат наставниците и возрасните?

На сите треба да ни е јасно дека децата не се раѓаат со вградено чувство за почит кон другите. Сите деца претставуваат посебни индивидуи што подразбира дека сите деца треба да научат да ги почитуваат другите и да се борат да заслужат да бидат почитувани од другите. Ова […]

Помогнете им на учениците да учат од сопствените грешки

Грешките се составен дел од животот на возрасните и децата. Кон нив, зависно од карактерот на личноста, секој различно се однесува и ги доживува. Кога би ги опсервирале учениците, посебно оние од пониските одделенија, во однос на нивните реакции на направените грешки, може да видиме дека ним тешко […]