Category: Students – Ученици

Is My Child a Psychopath?

Here are the signs of psychopathy in kids and what to do about them It’s likely that many parents have at times questioned—even if it’s for a split second—whether a child’s lack of remorse or empathy might be a sign of a much bigger problem. But no parent […]

ПОСТАПКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОТСУСТВО НА УЧЕНИК

Одделенскиот раководител редовно го запишува отсуството на ученикот во одделенскиот дневник. Одделенскиот раководител треба да обезбеди информација зошто и каде е отсутниот ученик преку лекарска белешка или изјава дадена од родител или близок роднина на ученикот. За ученикот што има направено повеќе од десет неоправдани или сто оправдани […]

10 Ways to Help Kids Focus

It’s easy for kids to get distracted. Trying to do more than one thing at a time can lead to a string of half-completed tasks, panic-inducing deadlines, and missed goals. Learning to do one thing at a time, focusing, and finishing something before moving on to the next, […]

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Дисциплината е еден од позначајните предуслови за реализирање на соодветен наставен процес. Секој наставник може да изнесе бројни сопствени искуства во однос на недисциплината и начините преку кои тој се справил со неа, при што создал адекватни услови за реализација на прифатлив наставен процес. Следат неколку мерки кои […]