Category: Students – Ученици

СОВЕТИ ПОВРЗАНИ СО ДОМАШНАТА РАБОТА

Целта на овој текст е да се дадат одредени совети со што домашната работа нема да претставува фрустрација и нешто на кое нема да се гледа како на потешкотија, а се со цел тој да научи редовно да ги исполнува своите работни обврски. Умерено гледање телевизија и играње […]

Ефикасен метод на учење (4ПСП – во 6 чекори)

1 Чекор, ПРЕГЛЕДАЈ – Првично, целиот материјал кој треба да се научи се разлистува. Се поставуваат првични цели, да се утврди за што се работи во наставниот материјал, се прегледуваат насловите на наставните содржини, поднасловите, цртежите и шемите и она што пишува за нив. 2 Чекор, ПРАШАЈ – […]

НАСОКИ – КОЈ УЧЕНИК ЌЕ ДОБИЕ ОДЛИЧЕН 5?!

Во однос на оценувањето важни се критериумите за оценување, тие пропишуваат колку знаење и од кое ниво треба да покаже ученикот за да добие одредена оценка. Критериумите за оценување на успехот на учениците се темелат врз: видот и обемот на знаење, како и умеења и вештини во однос […]