Категорија: Teachers – Наставници

IV – (Подрачје) Социјална и образовна инклузија (Основни професионални компетенции за наставници)

Потребата секој наставник да поседува компетенции и образовна инклузија произлегува од определбата на општеството да обезбедат еднакви можности за сите ученици. Тие се однесуваат на способноста, умеењата иставовите на наставниците за работа во средина која се состои од различности. Притоа, акцентот е ставен врз потребата од знаења на […]

III – (Подрачје) Создавање стимулативна средина за учење (Основни професионални компетенции за наставници)

Средината во која детето престојува и учи има силно влијание врз неговиот севкупен развој. Наставникот е тој кој што треба да се грижи средината во која престојуваат неговите ученици да биде безбедна. Затоа треба да ги знае можните закани по физичката и психичката безбедност на учениците, начините на […]

II – (Подрачје) Поучување и учење (Основни професионални компетенции за наставници)

Компетенциите за поучување и учење се јадрото на наставничките компетенции. Она по што се памети добриот наставник е начинот на кој тој ја реализира наставата. Оној наставник кој умее да ја направи наставата интересна, да ги вклучи активно учениците во процесот на учење, да постави високи очекувања пред […]

I – (Подрачје) Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (Основни професионални компетенции за сите наставници)

Теориските и практичните знаења на наставниците за предметот и дисциплините на кои ги поучуваат учениците и знаењата за вредностите и посветеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија се појдовни компетенции кои треба да ги поседува секој наставник Од наставникот се очекува добро да ја знае соджинската основа на […]

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИЦИ -Професионални вредности на наставниците-

Професионалните вредности и верувања на наставниците за учењето, поучувањето и наставничката професија се водечки принципи што определуваат какви професионални одлуки ќе носи наставникот, односно како ќе ја планира и реализира наставата, како ќе се однесува кон учениците, родителите, колегите и пошироката заедница. Професионалните ставови и вредности се стекнуваат […]

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Како резултат од професионалниот развој на наставниците треба да се бележи збогатување на нивните знаења и вештини и нивна успешна имплементација во воспитно-образовното работење, а крајниот продукт ќе бидат успешни ученици кои успешно ќе се вклучат во општествениот живот. Преку професионалниот развој на наставниците, кај нив ќе дојде […]

ПРЕПОРАКИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ КРЕАТОРИ НА ОБРАЗОВНИТЕ ПОЛИТИКИ

Следниве препораки се упатуваат до оние кои се одговорни за креирање на политиките на национално или на регионално ниво: Наставничката професија треба да биде добро квалификувана. Наставниците треба да се дипломци на високообразовна институција или еквивалентна на неа. Оние кои предаваат во областа на иницијалното стручно образование треба […]