Category: Teachers – Наставници

Успешно планирање на наставата на почетокот и во текот на учебната година

На секоја активност која треба да се реализира ѝ претходи добро осмислен план. Конкретно во воспитно-образовната дејност постои: годишно, тематско и дневно планирање.  При планирањето на наставниот процес наставникот треба да тргне од наставната програма наменета за конкретниот предмет, притоа тој треба да води сметка за: условите за […]

Посакувана комуникација за време на часовите

Посакувана комуникација за време на часот подразбира кога комуникацијата ќе биде повеќенасочна, а тоа значи комуникацијата да се одвива на релација наставник-ученик, ученик-наставник, ученик-ученик. Наставникот за време на часот при комуникација со учениците треба да внимава на неговото изразување, односно изразувањето од негова страна да биде јасно и […]

Добро уредена и опремена училница подразбира…

Просторот во училницата каде ученикот поминува поголем дел од денот треба да биде соодветно уреден и опремен. Ученикот во училницата треба да се чуствува пријатно и со задоволство да ги извршува своите секојдневни ученички обврски. За таа цел мебелот кој се наоѓа во училницата треба да биде соодветен […]

ЗАБРЗАНО АКТИВНО УЧЕЊЕ

Научно е докажано дека при вообичаеното учење (преку книга или предавање на наставникот) ученикот користи само 20% од својот интелектуален капацитет. Тоа не значи дека капацитет на ученикот се сведува само на овие можности, тие кај него се многу поголеми.    Треба да знаеме дека интелегенцијат претставува збир […]

Истражување во наставата

  Преку истражувања во наставата било за воспиниот или образовниот дел, наставниците стручно и образовно напредуваат во својата работа, а на тој начин се ценети како стручњаци во своето училиште и воопшто во интелектуалната заедница. Активностите поврзани со образованието главно се однесуваат на: ·         вршење истражувачки активности како […]

Постигнувањата на учениците според Блумовата таксономија

Познатиот психолог Б.С. Блум облиците на учење ги има поделено според три категории, и тоа: когнитивно (усвојување на знаење), афективно (искажување ставови, вредности и интереси) и психомоторичко (искажување вештини). Во однос на  когнитивниот домен Блум издвоил шест различни нивоа според степенот на знаење на одредена содржина, и тоа: […]

Проектно учење

Проектното учење им помага на учениците при нивниот севкупен општествен и друштвен развој каде е ставен акцентот на технолошкиот развој и напредок. Проектното учење претставува метод на поучување каде учениците се ангажирани меѓусебно да соработуваат во истражувањето и решавањето на одредена задача. Преку проектното учење учениците се ставаат […]