Category: Teachers – Наставници

Корисни совети за реализација на добар наставен час

Наставниот час треба да биде добро осмислен (испланиран) согласно можностите и развојните карактеристики на учениците во паралелката каде тој ќе се реализира. Целите за наставниот час треба да бидат реални, јасни и остварливи, согласно можностите и развојните карактеристики на учениците во паралелката. Во воведниот дел од часот наставникот […]

Упатство за развивање и реализација на способноста читање со разбирање

Важен предуслов за успех во учењето за учениците е тие да минале низ процес на  соодветно учење и поучување во кое имале можност да се стекнат  со потребните вештини за критички пристап кон текстот што го читаат. Критичкиот пристап во читањето на ученикот му овозможува правилно разбирање на […]

Поттикнување, насочување и следење на работата на учениците

Во наставниот процес при поттикнувањето, насочувањето и следењто на учениците, наставникот треба да применува различни форми, средства, методи и техники на работа (на пр. дискусии, работа во групи, во парови, истражување, играње улоги, видео, филм, интернет и сл.). Тој постојано треба да се труди во неговото работење да […]

Организација на наставникот во училница при раководење и реализација на наставен час

Наставникот секогаш треба часот да го започне  навреме. Пред отпочнувањето на наставниот час тој навремено треба да ги постави сите потребни средства и материјали неопходни за успешна реализација на истиот. Времето кое го има предвидено за реализација на различните активности треба да е доволно и да е во […]

Успешно планирање на наставата на почетокот и во текот на учебната година

На секоја активност која треба да се реализира ѝ претходи добро осмислен план. Конкретно во воспитно-образовната дејност постои: годишно, тематско и дневно планирање.  При планирањето на наставниот процес наставникот треба да тргне од наставната програма наменета за конкретниот предмет, притоа тој треба да води сметка за: условите за […]

Посакувана комуникација за време на часовите

Посакувана комуникација за време на часот подразбира кога комуникацијата ќе биде повеќенасочна, а тоа значи комуникацијата да се одвива на релација наставник-ученик, ученик-наставник, ученик-ученик. Наставникот за време на часот при комуникација со учениците треба да внимава на неговото изразување, односно изразувањето од негова страна да биде јасно и […]

Добро уредена и опремена училница подразбира…

Просторот во училницата каде ученикот поминува поголем дел од денот треба да биде соодветно уреден и опремен. Ученикот во училницата треба да се чуствува пријатно и со задоволство да ги извршува своите секојдневни ученички обврски. За таа цел мебелот кој се наоѓа во училницата треба да биде соодветен […]