Category: Teachers – Наставници

ЗАБРЗАНО АКТИВНО УЧЕЊЕ

Научно е докажано дека при вообичаеното учење (преку книга или предавање на наставникот) ученикот користи само 20% од својот интелектуален капацитет. Тоа не значи дека капацитет на ученикот се сведува само на овие можности, тие кај него се многу поголеми.    Треба да знаеме дека интелегенцијат претставува збир […]

Истражување во наставата

  Преку истражувања во наставата било за воспиниот или образовниот дел, наставниците стручно и образовно напредуваат во својата работа, а на тој начин се ценети како стручњаци во своето училиште и воопшто во интелектуалната заедница. Активностите поврзани со образованието главно се однесуваат на: ·         вршење истражувачки активности како […]

Постигнувањата на учениците според Блумовата таксономија

Познатиот психолог Б.С. Блум облиците на учење ги има поделено според три категории, и тоа: когнитивно (усвојување на знаење), афективно (искажување ставови, вредности и интереси) и психомоторичко (искажување вештини). Во однос на  когнитивниот домен Блум издвоил шест различни нивоа според степенот на знаење на одредена содржина, и тоа: […]

Проектно учење

Проектното учење им помага на учениците при нивниот севкупен општествен и друштвен развој каде е ставен акцентот на технолошкиот развој и напредок. Проектното учење претставува метод на поучување каде учениците се ангажирани меѓусебно да соработуваат во истражувањето и решавањето на одредена задача. Преку проектното учење учениците се ставаат […]

ПИСА-2018-МАКЕДОНИЈА

ПИСА (Програма за меѓународно оценување на учениците) претставува најголемо меѓународно истражување во образованието. Истражувањето ПИСА го спроведуваат земјите членки на ОЕЦД (Организација за економска соработка и развој). Во ова истражување се вклучени ученици на 15 годишна возраст, што кај нас би значело ученици од средните училишта кои посетуваат […]

Инструменти за прибирање на податоци (ПИСА тестирање 2015)

Знаењата на учениците по математика, по читање со разбирање и по природната група на предмети се вреднуваа со помош на тестови, а податоците за факторите кои влијаат на пости- гањата на учениците се добија од прашалниците. Тестовите и останатите инструменти со кои се прибраа податоците во оваа студија […]

Што е ПИСА?

PISA (Programe for International Student Assessment) е меѓународна студија која ги мери способностите и знаењата на учениците на крајот на задолжителното образование на возраст од 15 години во три подрачја: –      оспособеност за читање со разбирање – и критички пристап во читањето на пишани материјали; –      математичка писменост […]