Category: Teachers – Наставници

НАВРЕМЕНА ПОМОШ НА МЕНТОРОТ КОН НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК

За да не биде поразителен и разочарувачки почетокот на наставникот приправник во неговото професионално работење, треба да му биде овозможена соодветна и навремена помош од страна на ментор која ќе се состои во: Детектирање на првичните потреби на наставникот приправник поврзани со првите наставни часови преку правовремено одржување […]

ПРВИЧНИОТ КОНТАКТ НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК СО УЧИЛИШТЕТО

Воведувањето и запознавањето на новиот наставник со училиштето како воспитно-образовна институција не е лесна и едноставна работа. Првенствено треба да му се предочи дека во тоа училиште тој ќе помине добар дел од својот живот, па затоа вреди со своето однесување и допринос максимално да се посвети и […]

МЕНТОРИРАЊЕТО НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК – КАКО ПРОЦЕС

За менторството може да се каже дека е една од многуте алатки кои воспитно-образовниот процес го прави поуспешен. Тоа е од големо значење за самиот наставник-приправник и училиштето во кое тој засновал работен однос. Менторството на поединецот, наставникот-приправник, му овозможува подобро да го осознае и искористи сопствениот потенцијал, […]

ДНЕВНИК ЗА РЕФЛЕКСИЈА ПО МЕСЕЦИ ЗА НАСТАВНИЦИ ПРИПРАВНИЦИ

МЕСЕЦ: Водењето на овој дневник ќе послужи да имате увид во врска со достигнувањата и потребите поврзани како наставник приправник. Важни случувања за мене беа…..     Од тие случувања научив….     Согледав дека морам да знам повеќе за…     Најмногу се гордеам со постигнувањето….   […]

Несогласување помеѓу наставникот и ученикот

Работата на наставникот е многу одговорна и тешка, но од друга страна примамлива и исполнителна затоа што наставникот извршувајќи ги своите работни задачи, од мали нозе креира и насочува една личност, која под претпоставка, во иднина треба да стане корисен член на општеството. Во училишниот живот и не […]

Навики кои го намалуваат стресот во текот на денот

Стресот стана составен дел од современиот начин на живеење. Без разлика на која работна позиција и во која институција е извршителот на работните задачи, тој речиси секојдневно се сретнува со стресни ситуации. Истото важи и за вработените кои извршуваат работни задачи поврзани со воспитно-образовниот процес. Во продолжение на […]

Извори на конфликт помеѓу наставниците и родителите

Една од основните причини за недоразбирање на наставниците и родителите е различната перцепција на една иста работа или личност. Пример, една страна (наставникот) ученикот го гледа како недисциплиниран и непристоен, а пак другата страна (родителот) го гледа како енергичн и спонтан. Има примери и каде еден ученик во […]