Category: Teachers – Наставници

Соработка помеѓу родителите и наставникот

Секое училиште кое сака да држи до сопственото реноме, треба да воспостави добри односи и плодна соработка со родителите на учениците кои се дел од тоа училиште. Соработката помеѓу родителите и наставниците треба да се темели на взаемни интереси и соработка кон изнаоѓање заеднички решенија за сите чинители […]

Важност на успешната комуникација на релација наставник-родител

Комуникацијата со родителите треба да биде постојана во текот на целата учебна година, а не само во одредени случаи кога ќе се појави некој проблем. Тековната комуникација со родителите овозможува тие да се во тек и да бидат присутни и ангажирани во училишниот живот на нивните деца преку […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]

Играта и наставата

Играта е составен дел од позитивниот развој на секое дете. Играта помага во позитивниот емоционален разој на секое дете, а недостатокот на слободно време за игра кај детето може да предизвика стрес, потешкотии од различен вид, депресија. Преку игра децата го откриваат нивното опкружување и го осознаваат светот […]

Улогата на наставникот во создавањето креативно образование

Отсекогаш задачата на учениците била да учат. За да учат, учениците треба да бидат поттикнати, а постојат различни начини на поттикнување. Некои од нив се: интересен наставен материјал, пофалбите искажани од нивните наставници и родители, желба за постигнување успех и лична афирмација, желбата за нивно понатамошно школување, наградите, […]

Вештини поврзани со технологијата кои е пожелно да ги поседува секој наставник

Живееме во ера на брз технолошки развој кој и да сакаме нема да не одмине. Информациската технологија е присутна во сите сфери од човековото живеење па така стана и состевен дел од образованието и воспитанието. Од тие причини пожелно е секој наставник да поседува вештини поврзани со технолошките […]

Наставни вештини

За да се биде добар наставник, кон воспитно-образовен процес треба да се има темелен пристап. Да се биде добар наставник, треба да се знае како и со што да се поттикнат учениците да учат. Наставничките вештини претставуваат своевидни наставнички активности кои учениците ги поттикнуваат да учат, истите се […]