Category: Teachers – Наставници

I – (Подрачје) Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (Основни професионални компетенции за сите наставници)

Теориските и практичните знаења на наставниците за предметот и дисциплините на кои ги поучуваат учениците и знаењата за вредностите и посветеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија се појдовни компетенции кои треба да ги поседува секој наставник Од наставникот се очекува добро да ја знае соджинската основа на […]

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИЦИ -Професионални вредности на наставниците-

Професионалните вредности и верувања на наставниците за учењето, поучувањето и наставничката професија се водечки принципи што определуваат какви професионални одлуки ќе носи наставникот, односно како ќе ја планира и реализира наставата, како ќе се однесува кон учениците, родителите, колегите и пошироката заедница. Професионалните ставови и вредности се стекнуваат […]

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Како резултат од професионалниот развој на наставниците треба да се бележи збогатување на нивните знаења и вештини и нивна успешна имплементација во воспитно-образовното работење, а крајниот продукт ќе бидат успешни ученици кои успешно ќе се вклучат во општествениот живот. Преку професионалниот развој на наставниците, кај нив ќе дојде […]

ПРЕПОРАКИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ КРЕАТОРИ НА ОБРАЗОВНИТЕ ПОЛИТИКИ

Следниве препораки се упатуваат до оние кои се одговорни за креирање на политиките на национално или на регионално ниво: Наставничката професија треба да биде добро квалификувана. Наставниците треба да се дипломци на високообразовна институција или еквивалентна на неа. Оние кои предаваат во областа на иницијалното стручно образование треба […]

СЛЕДЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Следењето на професионалниот развој на наставникот е од исклучително значење за самиот него. Од тие причини секој наставник треба да си изготви план за сопствен професионален развој, а сите активности во врска со него треба да бидат евидентирани и документирани во неговото професионално досие.             Училиштето во кое […]

Како наставниците учат едни од други – хоризонтално учење

Професионалниот развој на наставниците на ниво на училиште подразбира учење на наставниците едни од други, или хоризонтално учење. Размената на искуства помеѓу наставниците на ниво на училиште или на ниво на училишта се одвива преку размена на искуства базирани на сопствената пракса при реализацијата на воспитно-образовниот процес или […]

МЕНТОРСКИОТ ПРИСТАП ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК

Менторството е моќна развојна алатка. Претставува ефективен начин да им се помогне на вработените да достигнат одреден прогрес во нивната кариера. Тоа претставува еден вид на партнерство помеѓу две лица, менторот и менторираниот, коишто обично работат во иста организација, во нашиов случај во училиште. Ваквото партнерство се базира […]