Category: Teachers – Наставници

КРЕАТИВЕН НАСТАВНИК

Многу често наставниците се прашуваат дали наставникот се раѓа креативен? Одговорот е дека тоа не е вродена дарба туку е особина која се стекнува и негува. Креативноста наставникот истата ја стекнува преку напорна работа и напуштање на старомодниот начин на работење на сметка на креирање и примена на […]

ПЛАНИРАЊЕ УСПЕШЕН НАСТАВЕН ПРОЦЕС

Планирањето како поим претставува креативен процес кој секој наставник задолжително треба да го применува, од причина што на наставникот му дава можност систематски да ги планира целите и исходите во однос на работата со учениците. Планирањето претставува редоследена постапка во однос на создавање услови за ефикасно поучување на […]

НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА КАКО ПРЕДИЗВИК

Пред да се каже било што за оваа професија, првенствено треба да се знае дека наставничката професија е многу одговорна. Пред наставникот се наоѓаат млади лица кои треба да се обликуваат, создаваат и правилно насочуваат. Од тие причини да се биде наставник не значи да се биде само […]

Очекувани резултати (исходи од учењето) и препораки за нивно пишување

Очекуваните резултати од учењето се во тесна причинско-последична врска со наставните цели. Тоа подразбира дека од целите произлегуваат очекуваните резултати, односно исходите од учењето. Очекуваните резултати (исходи од учењето) претставуваат јасно искажани компетенции во однос на очекуваните знаења, вештини и способности, ставови кои учениците треба да ги стекнат […]

Наставните планирања во наставниот процес

Планирањето на наставата претставува своевиден креативен процес кој на наставникот му нуди систематски и осмислено да ги реализира и следи саканите цели и исходи во однос на учениците пред истите да се спроведат практично во училница. Резултатите од планирањето претставуваат поврзана рамка од логично-последователни односи и задачи кои […]

РАКОВОДЕЊЕ ВО УЧИЛНИЦА

Факт е дека секоја паралелка или клас има свои специфики, во секоја паралелка/клас има ученици со посебни карактеристики кои придонесуваат класот/паралелката да функционираат различно од останатите. Затоа, како наставник кога влегувате во одредена паралелка/клас може да воочите различна атмосфера. Различностите на учениците допринесуваат паралелката/класот да функционира со различна […]

Репродуктивен наставник & Креативен наставник

Новите текови на денешното општественото живеење налагаат училиштата да функционираат како компании меѓу кои постои конкуренција и борба за привлекување на секој ученик (ова посебно е карактеристично за средните училишта). Од тие причини секое училиште доколку сака да држи до себе во создавањето реноме и рејтинг на квалитетно […]