Category: Teachers – Наставници

Очекувани резултати (исходи од учењето) и препораки за нивно пишување

Очекуваните резултати од учењето се во тесна причинско-последична врска со наставните цели. Тоа подразбира дека од целите произлегуваат очекуваните резултати, односно исходите од учењето. Очекуваните резултати (исходи од учењето) претставуваат јасно искажани компетенции во однос на очекуваните знаења, вештини и способности, ставови кои учениците треба да ги стекнат […]

Наставните планирања во наставниот процес

Планирањето на наставата претставува своевиден креативен процес кој на наставникот му нуди систематски и осмислено да ги реализира и следи саканите цели и исходи во однос на учениците пред истите да се спроведат практично во училница. Резултатите од планирањето претставуваат поврзана рамка од логично-последователни односи и задачи кои […]

РАКОВОДЕЊЕ ВО УЧИЛНИЦА

Факт е дека секоја паралелка или клас има свои специфики, во секоја паралелка/клас има ученици со посебни карактеристики кои придонесуваат класот/паралелката да функционираат различно од останатите. Затоа, како наставник кога влегувате во одредена паралелка/клас може да воочите различна атмосфера. Различностите на учениците допринесуваат паралелката/класот да функционира со различна […]

Репродуктивен наставник & Креативен наставник

Новите текови на денешното општественото живеење налагаат училиштата да функционираат како компании меѓу кои постои конкуренција и борба за привлекување на секој ученик (ова посебно е карактеристично за средните училишта). Од тие причини секое училиште доколку сака да држи до себе во создавањето реноме и рејтинг на квалитетно […]

Мобилната технологија (иднина) во функција на образовниот процес

Со напредогот на технологијата се зголемува разновидноста на помошните средства за учење. За ова посебно треба да бидат свесни наставниците бидејќи учениците уште од најмали нозе поседуваат различна мобилна технологија. Задачата на наставниците е да ги насочат учениците како таа мобилна технологија правилно да ја користат во насока […]

НАСОКИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНАТА ПРАКТИКА

Кратенки: ПОП – Посебни образовни потреби ИОП – Индивидуален образовен план ПРОМОВИРАЈТЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА – Седнувајте ги учениците со ПОП до други ученици. Кога до ученикот седи возрасен постои можност другите ученици да се обесхрабрени за комуникација со ученикот. Советувајте ги асистентите на ученикот или специјалните едукатори, да седат […]

Воведниот дел од часот при реализирање нова наставна содржина

Во наставата постои мислење дека воведниот дел од часот при реализација на нова наставна содржина треба да трае од 5 до 10 минути. Во однос на ова има бројни дискусии дали воведот бил под или над ова време и колку е практично наставникот постојано да гледа во часовник […]