Кому да се обрати родителот за информации поврзани со воспитанието и образованието на неговото дете

На родителот информации за училиштето може да му дадат: директорот, стручните соработници, сите наставници и административно-правната служба од училиштето. Информации од организациско-технички аспект како: во колку смени се работи; кои проекти и програми се спроведуваат; дали наставата се реализира кабинетски;  кои изборни и факултативни настави предмети се изучуваат; […]

Околу создавањето навики на учениците за ефективно учење

Многу истражувања спроведени досега покажале дека децата до 12 години или оние од одделенска настава учат без поголеми проблеми и учењето за нив претставува своевидно задоволство. Во овој период, а посебно во првите одделенија децата учењето го разбираат како еден вид игра, односно тие учат низ игра. Во […]

Учениците и знаењето

Наставникот секогаш треба да му предочи на ученикот дека тој пред сè учи за да стекне трајно знаење кое ќе му биде корисно во неговиот живот. Имајќи предвид дека поседувањето на соодветни информации е од голема важност за непречено функционирање во новонастанатите текови на општественото живеење кое живеење […]

Направете го учењето забавно – учење со разбирање & учење напамет

Факт е дека секое човечко суштество сака својот живот да го минува во опкружување кое кај него ќе поттикне пријатност, задоволство и насмевка на лицето. Насмевката претставува еден начин преку кој го исаткнуваме нашето задоволство и позитивни чувства. Од тие причини насмевката треба да биде наш секојдневен сопатник. […]

ТРЕТИРАЊЕ НА ДЕЦАТА КАКО ВОЗРАСНИ – КАКО ДА СЕ СООЧАТ СО РЕАЛНОСТА

Како наставници треба да знаеме дека децата се живи суштества, а тоа значи да се соочиме со фактот дека тие во одредени моменти може да бидат нервозни, нетолерантни, да го подигнат тонот на зборување, дури и да манифестираат и недолично однесување. И ние, возрасните, има моменти кога го […]

Очекувани резултати (исходи од учењето) и препораки за нивно пишување

Очекуваните резултати од учењето се во тесна причинско-последична врска со наставните цели. Тоа подразбира дека од целите произлегуваат очекуваните резултати, односно исходите од учењето. Очекуваните резултати (исходи од учењето) претставуваат јасно искажани компетенции во однос на очекуваните знаења, вештини и способности, ставови кои учениците треба да ги стекнат […]

Наставните планирања во наставниот процес

Планирањето на наставата претставува своевиден креативен процес кој на наставникот му нуди систематски и осмислено да ги реализира и следи саканите цели и исходи во однос на учениците пред истите да се спроведат практично во училница. Резултатите од планирањето претставуваат поврзана рамка од логично-последователни односи и задачи кои […]